คลังเก็บป้ายกำกับ: ประกาศ

ประกาศ : สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบ้านดม

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่ ==>
1.ประกาศ : สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบ้านดม อ่านต่อ...

ประกาศ : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11

ด้วย อบต.ดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ งบประมาณ 400,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสนบ หมู่ที่ 3

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 400,000 บาท
ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 755.00 ตร.ม. ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.05 ยาว 151.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 7.55 ลบ.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด อ่านต่อ...

ประกาศ : เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7

ประกาศ : เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 อ่านต่อ...

ประกาศ : ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ  จำนวน  49  รายการ  รายละเอียดปรากฎตามประกาศที่นี้ —>  sell-defective
อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้กับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1 2
3 4
5 6 อ่านต่อ...

ประกาศ : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ อ่านต่อ...

ประกาศ : โครงการการก่อสร้างถนน คสล. ม.1

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดม  หมู่ที่  1  ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ถนน คสล. กว้าง  5.00 เมตร  ยาว  115.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฎตามประกาศที่แนบมานี้ อ่านต่อ...