กิจการสภา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

ประจำปีงบประมาณ 2559
            >>  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2559 
            >> สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2559

            >> สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559

            >> สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559

            >>  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559

            >>  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559

           >>  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559

           >> สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2559

ประจำปีงบประมาณ 2560