ประกาศเปิดเผยราคากลาง : ก่อสร้างถนน คสล. ม.3

ประกาศเปิดเผยราคากลาง : ก่อสร้างถนน คสล. ม.3
ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ : http://www.tambondom.go.th/newweb/wp-content/uploads/2016/02/merge6.pdf
aerial-view-houston-highways-1049506_640 อ่านต่อ...

ประกาศเปิดเผยราคากลาง : ก่อสร้างถนน คสล. ม.2

ประกาศเปิดเผยราคากลาง : ก่อสร้างถนน คสล. ม.2
ดาวน์โหลดไฟล์ได้นี่นี่ : http://www.tambondom.go.th/newweb/wp-content/uploads/2016/02/merge4.pdf
road-681546_640 อ่านต่อ...

ประกาศเปิดเผยราคากลาง : ก่อสร้างถนน คสล. ม.1

ประกาศเปิดเผยราคากลาง : ก่อสร้างถนน คสล. ม.1
ดาวน์โหลดได้ที่นี่ : http://www.tambondom.go.th/newweb/wp-content/uploads/2016/02/merge3.pdf อ่านต่อ...

ประกาศ : สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบ้านดม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบ้านดม(คุ้มอาทัน) หมู่ที่ 1 ขนาด 5*15 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด) ในราคา 201,๐๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา  ดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ อ่านต่อ...

ประกาศ : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 ซอยบ้านนายอิทธิพล รู้รักษา  บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 5.00  เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ยาว 112.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม 22.40 ลบ.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 112.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 5.60 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด) ในราคา 300,๐๐๐.-บาท(สามแสนบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา  ดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้ อ่านต่อ...

ประกาศ : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยสตึง 4 บ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 5.00  เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ยาว 112.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม 22.40 ลบ.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 112.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 5.60 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด) ในราคา 300,๐๐๐.-บาท(สามแสนบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา  ดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้ อ่านต่อ...

ประกาศ : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ 1

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 จากบ้านดม หมู่ที่ 1-คุ้มอาทัน ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 5.00  เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)  ในราคา 400,๐๐๐.-บาท   (สี่แสนบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา  ดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้ อ่านต่อ...

ประกาศ : สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบ้านดม

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่ ==>
1.ประกาศ : สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบ้านดม อ่านต่อ...

ประกาศ : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11

ด้วย อบต.ดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ งบประมาณ 400,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ อ่านต่อ...