ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายหน้าโรงเรียนดมวิทยาคาร  อ่านต่อ...

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 ตำบลดม อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  อ่านต่อ...

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)          

  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน  1  อัตรา

ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 มีนาคม  2560 (ในวันและเวลาราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดม  โทร. 0-4414-8266 อ่านต่อ...