ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายบ้านนายปุด ยวนจิต ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายคำศรี สิงห์ชัย ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายบ้างนางสำเนียง จำนงรักษ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 บริเวณสนามฟุตบอล ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางพร สาระ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์ เรื่องอัตราภาษีป้าย (ใหม่)

ประชาสัมพันธ์ เรื่องอัตราภาษีป้าย (ใหม่) ตามกระทรวงกำหนัดอัตราภาษีป้ายใหม่ พ.ศ. 2563 ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ประเภท 1 อักษรไทยล้วน (ก) ข้อความเคลื่อนที่ได้ / เปลี่ยนได้ 10 บาท (ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่ / เปลี่ยนไม่ได้ 5 บาท ประเภท 2 อักษรไทยปนกับภาษาต่างประเทศ/รูปภาพ / เครื่องหมาย (ก) ข้อความเคลื่อนที่ได้ / เปลี่ยนได้ 52 บาท (ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่ / เปลี่ยนไม่ได้ 26 บาท ประเภท 3 ไม่มีอักษรไทย / อักษรไทยอยู่ต่ำกว่าภาษาต่างประเทศบางส่วน (ก) ข้อความเคลื่อนที่ได้ / เปลี่ยนได้ 52 บาท (ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่ / เปลี่ยนไม่ได้ 50 บาท *อัตรา/500 ตร.ซม. **ภาษีป้ายคิดเป็นรายปี อัตราภาษีขั้นต่ำ 200 บาท ***เมื่อคำนวณพื้นที่จำนวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท **ติดต่อกองคลัง ฝ่ายรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดม โทร 044-060346 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางรวีนิภา จันทำ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางเปียน เสียงแหลม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายบ้านนางบัวแก้ว ศรีสม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 สายบ้านนายเสียน นนธิจันทร์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...