ประกาศ : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11

image_pdfimage_print

ด้วย อบต.ดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ งบประมาณ 400,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสนบ หมู่ที่ 3

image_pdfimage_print

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 400,000 บาท
ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 755.00 ตร.ม. ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.05 ยาว 151.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 7.55 ลบ.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7

image_pdfimage_print

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  ถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว  63.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  378.00  ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ยาว 63.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรดินถม 12.60 ลบ.ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 63.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 3.15 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด) ในราคา 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)     โดยวิธีสอบราคา อ่านต่อ...

ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5

image_pdfimage_print

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5  ตำบลดม  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว  125.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  625.00  ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ยาว 125.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรดินถม 25.00 ลบ.ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 125.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 6.25 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด) ในราคา 331,000.- บาท (สามแสนสามหมื่น-    หนึ่งพันบาทถ้วน)  โดยวิธีสอบราคา อ่านต่อ...

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบ้านดม

image_pdfimage_print

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบ้านดม(คุ้มอาทัน) หมู่ที่ 1 ขนาด 5*15 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด) ในราคา 201,๐๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา อ่านต่อ...

ประกาศ : เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7

image_pdfimage_print

ประกาศ : เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 อ่านต่อ...

ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการเสริมดินลงหินคลุก หมู่ที่ 3

image_pdfimage_print

องค์การบริหารส่วนตำบลดม มีความประสงค์จะจัดจ้างตามโครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 ตำบลดม อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  เสริมถนนดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร  หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  519.20 ลบ.ม. Slope 1:2 เกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 236.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่  อบต.ดม กำหนด) ในราคา 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ==> ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการเสริมดินลงหินคลุก หมู่ที่ 3 อ่านต่อ...

ประกาศสอบราคจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

image_pdfimage_print

องค์การบริหารส่วนตำบลดม มีความประสงค์จะจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด) ในราคา 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา อ่านต่อ...