คลังเก็บหมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 โดยโครงการได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หน่วยงานทหาร สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่มีความเหมาะสมอื่น การดำเนินการโครงการตามตารางการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ
อ่านเพิ่มเติม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 ตำบลดมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ2563
อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของคณะผู้บริหาร วันที่ 15 มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของคณะผู้บริหาร หากประชาชนพบเห็นการทุจริต เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ โปรดแจ้ง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลดม

อ่านเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลดม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของคณะผู้บริหาร วันที่ 15 มิถุนายน 2563

การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ พ.ศ. 2562 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดม

การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ พ.ศ. 2562 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดม

อ่านเพิ่มเติม การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ พ.ศ. 2562 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดม

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11 การก่อสร้างลานมัน วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

ประชาคมลานมัน ผู้บริหารดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างลานมัน โดยเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และยังส่งเสริมหน่วยงานในด้านความยุติธรรมและโปร่งใส วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11 การก่อสร้างลานมัน วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

วันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่อบต.ดม แสดงเจตจำนารมณ์ คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล)

วันท้องถิ่นไทย (ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่อบต.ดม แสดงเจตจำนารมณ์ คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล) พร้อมทั้งร่วมทำความสะอาด วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม วันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่อบต.ดม แสดงเจตจำนารมณ์ คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล)

การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี วันที่ 31 มกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดมได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี พร้อมทั้งได้กล่าวปฏิบัติตน ในการปฏิบัติหน้าที่และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี วันที่ 31 มกราคม 2563

ประชุมประชาคมระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 วันที่ 31 มกราคม 2563

“ประชุมประชาคมระดับตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 วันที่ 31 มกราคม 2563 13.30 น.”

อ่านเพิ่มเติม ประชุมประชาคมระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 วันที่ 31 มกราคม 2563

ประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2563

ประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม ประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2563

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส ทางอสม. ได้ทำการเยี่ยมเยี่ยนบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส เพื่อสอบถามปัญหาด้านสุขภาพให้คำแนะนำผู้สูงอายุนั้นเพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
อ่านเพิ่มเติม โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส