คลังเก็บหมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

กิจกรรมโครงการเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม มีส่วนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ในโครงการเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตรวจติดตามดูแลคนไข้ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและเป็นการสร้างขวุญกำลังใจให้แก่คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ
อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมโครงการเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมการประชุมสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดในตำบลดม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้ดำเนินการจัดการประชุมร่วมกับ อสม. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดม รพสต.ดม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ที่มีระบาดบริเวณกว้างในพื้นที่ตำบลดม
อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมการประชุมสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดในตำบลดม

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกักตัวจากภาวะเสี่ยงสูงจากผู้ติดเชื้อ COVID-19 (ครั้งที่ 2/2565)

มื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา09.30น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการประชุมเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกักตัว โดยนายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสังขะ โรงพยาบาลสังขะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดม องค์การบริหารส่วนตำบลดม รวมในการประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกักตัวของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงจากสถานการณ์โควิด-19
อ่านเพิ่มเติม การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกักตัวจากภาวะเสี่ยงสูงจากผู้ติดเชื้อ COVID-19 (ครั้งที่ 2/2565)

ภาพการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยนายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ร่วมกับผูู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม อสม.ในพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 1,2,3,4,7,10,11,12 ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ร่วมกับผูู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม อสม.ในพื้นที่ ได้ดำเนินการออกมอบถุงยังชีพให้สำหรับผู้กักตัวจากภาวะเสี่ยงสูง ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว โดยได้ดำเนินการออกมอบทั้งมหด 12 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 77 รายในเขตพื้นที่ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านเพิ่มเติม ภาพการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยนายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ร่วมกับผูู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม อสม.ในพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 1,2,3,4,7,10,11,12 ครั้งที่ 2/2565

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกักตัวจากภาวะเสี่ยงสูงจากผู้ติดเชื้อ COVID-19 (ครั้งที่ 1/2565)

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา09.30น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการประชุมเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกักตัว โดยนายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสังขะ โรงพยาบาลสังขะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดม องค์การบริหารส่วนตำบลดม รวมในการประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกักตัวของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงจากสถานการณ์โควิด-19
อ่านเพิ่มเติม การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกักตัวจากภาวะเสี่ยงสูงจากผู้ติดเชื้อ COVID-19 (ครั้งที่ 1/2565)

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดม นำโดยนายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดม และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดม ดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีการเชิญวิทยากรภายนอกจาก ปปช. จังหวัดสุรินทร์ มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ต่อการบริการประชาชนด้วยความสุจริต พร้อมทั้งมีการประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม พร้อมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “ไม่รับของขวัญ (No gift Policy)” ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของคณะผู้บริหาร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 48 คน 

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

กิจกรรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทั้งในองค์กรและนอกองค์กรในด้านต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนตำบลดม โดยมีผู้ได้รับการยกย่องฝ่ายบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายบุคคลภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

การประชุมแจ้งวางแนวทางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้นำประชุมพนักงานส่วนราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประชุมแจ้งวางแนวทางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้ที่ตามประมวลจริยธรรม อ่านต่อ...

ภาพการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยนายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ร่วมกับผูู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม อสม.ในพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 1,2,4,7,11,12 ครั้งที่ 1 /2565

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. และ รพสต.ดม ในการออกแจกถุงยังชีพให้ผู้เดือดร้อนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดหมู๋บ้าน ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 532/2565 ที่มีคำสั่งปิดหมู่บ้าน ห้ามเข้า-ออกพื้นที่เป็นการชั่วคราว ได้แก่ บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม ภาพการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยนายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ร่วมกับผูู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม อสม.ในพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 1,2,4,7,11,12 ครั้งที่ 1 /2565

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ติดเชื้อ COVID-19

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา09.30น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการประชุมเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยนายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสังขะ สำนักงานควบคุมโรคอำเภอสังขะ โรงพยาบาลสังขะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดม องค์การบริหารส่วนตำบลดม ฝ่ายปกครองตำบลดม และคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาอบต.ดม ร่วมประชุมในครั้งนี้ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติปิดหมู่บ้าน บ้านภูมิโปน หมู่ที่5 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้หน่วยสาธารณสุขเข้าพื้นที่ทำงานเชิงรุก ตรวจคัดกรอง คัดแยกกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยออกจากกัน พร้อมรับตัวเข้ารับการรักษาต่อไป
อ่านเพิ่มเติม การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ติดเชื้อ COVID-19