คลังเก็บหมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ อบต.ดม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

วันจันทร์ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดม ออกบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ให้กับสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดม ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid – 19)

อ่านเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ อบต.ดม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเร่งด่วน เรื่องผลกระทบจากเหตุรำคาญกรณีฟาร์มเลี้ยงสุกรส่งกลิ่นเหม็น

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดมได้ดำเนินการจัดการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเร่งด่วน เรื่องผลกระทบจากเหตุรำคาญกรณีฟาร์มเลี้ยงสุกรส่งกลิ่นเหม็นและประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงได้รับผลกระทบอย่างหนักมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งได้ร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียล สถานที่วิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้มีการดำเนินการที่เร่งด่วนจึงได้ทำการจัดประชุมโดยมีการเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเร่งด่วน เรื่องผลกระทบจากเหตุรำคาญกรณีฟาร์มเลี้ยงสุกรส่งกลิ่นเหม็น

อบต.ดม และครู ขอขอบคุณทางคณะผู้นำหมู่บ้าน/จิตอาสา/อสม./ผู้ปกครองเด็กทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์เด็กเพื่อเตรียมความในการเปิดการเรียนการสอนในวันที14มิ.ย.64 นี้ 🙏🙏ขอบคุณทุกๆท่านนะค่ะ🙂✌❣️❣️

อ่านเพิ่มเติม อบต.ดม และครู ขอขอบคุณทางคณะผู้นำหมู่บ้าน/จิตอาสา/อสม./ผู้ปกครองเด็กทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์เด็กเพื่อเตรียมความในการเปิดการเรียนการสอนในวันที14มิ.ย.64 นี้ 🙏🙏ขอบคุณทุกๆท่านนะค่ะ🙂✌❣️❣️

โครงการจุดบริการดูแลสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทางช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่มเติม โครงการจุดบริการดูแลสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทางช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2564

ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์/ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดย อสม.ตำบลดม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดม ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่มเติม ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์/ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดย อสม.ตำบลดม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดม ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มวัยทำงาน(สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)โดย คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดม สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดม

อ่านเพิ่มเติม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มวัยทำงาน(สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)โดย คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดม สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดม

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (องค์การบริหารส่วนตำบลดมร่วมกับอำเภอสังขะ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์และคำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และโดยยึดถือตามหลักธรรมาภิบาล)

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลดมโดยนางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ร่วมกับอำเภอสังขะ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์และคำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และโดยยึดถือตามหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ ณ หมวดการทางบัวเชด หมู่ที่ 2 บ้านภูมิคดี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ข้างเคียง โดยการจัดงานมีจุดคัดกรองโรคโควิค-19 ให้ผู้เข้าร่วมงาน อ่านต่อ...

องค์การบริหารส่วนตำบลดม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของคณะผู้บริหาร หากประชาชนพบเห็นการทุจริต เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ โปรดแจ้ง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลดม

อ่านเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลดม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก/ครู/ผู้ปกครองเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อไม่เป็นการให้เด็กเล็กและเด็กก่อนเรียนมีภาวะโภชนาการเกินและภาวะทุพโภชนาการ ให้ได้รับการดูแลแก้ไข

รายละเอียด โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการ “วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต” ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการ “วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต” ประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากปัจจุบันปัญหาในสังคมเกิดขึ้นกับวัยรุ่นหลายด้านด้วยกัน ปัญหาที่เป็นตัวอย่างระดับประเทศ เช่นปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการทำแท้ง เป็นต้น จากปัญหาจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตในวัยรุ่น ซึ่งโครงการนี้จะช่วยแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติ การป้องกัน ปัญหาด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่น

รายละเอียด โครงการ “วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต” ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม โครงการ “วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต” ประจำปีงบประมาณ 2563