คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศ

image_pdfimage_print

ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการเสริมดินลงหินคลุก หมู่ที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลดม มีความประสงค์จะจัดจ้างตามโครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 ตำบลดม อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  เสริมถนนดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร  หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  519.20 ลบ.ม. Slope 1:2 เกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 236.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่  อบต.ดม กำหนด) ในราคา 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ==> ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการเสริมดินลงหินคลุก หมู่ที่ 3 อ่านต่อ...

ประกาศสอบราคจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลดม มีความประสงค์จะจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด) ในราคา 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา อ่านต่อ...

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการงานก่อสร้าง ตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลดม – บ้านตะกอยอด ตำบลชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการงานก่อสร้าง ตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลดม – บ้านตะกอยอด ตำบลชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ...

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการงานก่อสร้าง ตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสนบ หมู่ที่ 3 – บ้านใหม่ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการงานก่อสร้าง ตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสนบ หมู่ที่ 3 – บ้านใหม่ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ...

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลดม – บ้านตะกอยอด ตำบลชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลดม – บ้านตะกอยอด ตำบลชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ...

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง ราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสนบ หมู่ที่ 3 – บ้านใหม่ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสนบ หมู่ที่ 3 – บ้านใหม่ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ...

ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการกำจัดวัชพืช ด้วยแรงงานคน สระปรือ

ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการกำจัดวัชพืช  สระปรือ ด้วยแรงงานคน ดาวน์โหลดประกาศที่นี่ ==> pragard-dom3 อ่านต่อ...

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่ ==> pragard-dom1 อ่านต่อ...