การประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

การประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น.
คณะผู้บริหาร อบต.ดม

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดม

ชื่อ - สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม

นายชาคร นันทา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม
นางจารุณี พานิกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม
นายยาน ปุ่มแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม
พนักงานส่วนตำบลดม

พนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดม
นางสาวมยุรี  สุวรรณราช
นางสาวมยุรี สุวรรณราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปริญญาโท
นางสาวรุ่งรัตน์ สีแสด
นางสาวรุ่งรัตน์ สีแสด
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ปริญญาตรี
นางสาวอมรา แย้มงาม
นางสาวอมรา แย้มงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการปริญญาตรี
นางสาวพรหมภัสสร พันธ์เพ็ชร
นางสาวพรหมภัสสร พันธ์เพ็ชร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการปริญญาโท
นางสาวณัฐนิชา  มั่นยืน
นางสาวณัฐนิชา มั่นยืน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการปริญญาตรี
นางสาวณัฐสุดา  สุพิมภพ
นางสาวณัฐสุดา สุพิมภพ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปริญญาตรี
ว่างเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน-
ส่วนการคลัง
นางสาวขนิษฐา ใจยุติธรรม
นางสาวขนิษฐา ใจยุติธรรม
ผู้อำนวยการกองคลังปริญญาตรี
นางนภัสสร จันทบาล
นางนภัสสร จันทบาล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏฺิบัติงาน ปริญญาตรี
ส่วนโยธา
ผู้อำนวยการกองช่างว่าง
นายนิรันดร์  อุ่นเนื้อ
นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ
นายช่างโยธาชำนาญงานปริญญาตรี
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายบุญเกิด มณฑล
นายบุญเกิด มณฑล
ผู้อำนวยการกองส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมปริญญาโท
นางกุลิสรา ยิ่งหาญ
นางกุลิสรา ยิ่งหาญ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสวายปริญญาตรี
นางสาววณิชญา คำเสมอ
นางสาววณิชญา คำเสมอ
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสวายปริญญาตรรี