ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านดม-บ้านอาทัน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ไฟส์เอกสาร01

ไฟส์เอกสาร02

ไฟส์เอกสาร03

ไฟส์เอกสาร04

ไฟส์เอกสาร05

ไฟส์เอกสาร06

ไฟส์เอกสาร07

ไฟส์เอกสาร08
โครงการบ้านน่าอยู่ ไม่มียุงลาย ไม่มีไข้เลือกออก
โครงการอบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปี 2561

โครงการอบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปี 2561
โครงการออกสุ่มตรวจอาหารกลางวันเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลดม

18 มิ.ย. 61 10.00 น.คณะผู้บริหาร อบต.ดม โดยนายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ นายกอบต.ดม นายชาคร นันทา นายสุรี ทนทอง รองนายก นายยาน ปุ่มแก้วเลขานุการนายก

ได้ออกสุ่มตรวจอาหารกลางวัน โรงเรียนดมวิทยาคาร โรงเรียนบ้านสนบ โรงเรียนศรีมงคลและศพด.บ้านภูิมโปน โดยมีนายทศ แม่นผล นายนิราช จำนงรักษ์ (ตัวแทนสภาฯ) พร้อมปลัดอบต.ดม,ผอ.กองการศึกษาฯ,และนักวิชาการศึกษาอบต.ดม ไม่พบการกระทำที่ผิดระเบียบของทางราชการ เหตุการณ์ปกติ
การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1โครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1โครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุมเจ้าชายชัยวรมัน องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ปกคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้สูงอายุ คู่มือมาตรฐานผู้สูงอายุดม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางสมบัติ กานต์จันดา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

https://drive.google.com/file/d/162ex5BFBmVXO8QsZG2c_Wi7GkXNjAhMv/view?usp=sharing
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม

เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/รับข้อเสนอแนะ/สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดม

https://drive.google.com/file/d/1wrJHaPRixOvjjojZEBPLYvjcVEgu1vuK/view?usp=sharing
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

https://drive.google.com/file/d/1LTMWtPD6FSHY9IGFfKJrlhg6OmICm7Fr/view?usp=sharing