image_pdfimage_print
เรื่องทั้งหมดโดย ตำบลดม สังขะ

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ดมคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  อบต.ดมคัพ  ครั้งที่ 17  เริ่ม 20-27       เมษายน 2560  ณ  บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสนบ จัดโดย     องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ดมคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายบ้านนางบัวแก้ว ศรีสม

คลิกที่นี่ >> https://drive.google.com/file/d/0B_1ilk0E_0RoU1U2bFo4b1oxTm8/view?usp=sharing อ่านต่อ...

งานสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน ประจำปี 60 ครั้งที่ 18

งานสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน ประจำปี 60 ครั้งที่ 18ณ ปราสาทภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์   อ่านเพิ่มเติม งานสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน ประจำปี 60 ครั้งที่ 18

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลดมจะดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและเคารพต่อผู้สูงอายุและเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดมได้ดำเนินการจัดงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุในระดับตำบลขึ้น ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุในตำบลดม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับผู้สูงอายุ ในวันที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ปราสาทภูมิโปน เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป อ่านต่อ...

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายหน้าโรงเรียนดมวิทยาคาร  อ่านต่อ...

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 ตำบลดม อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  อ่านต่อ...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)          

  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน  1  อัตรา

ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 มีนาคม  2560 (ในวันและเวลาราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดม  โทร. 0-4414-8266 อ่านต่อ...