image_pdfimage_print
เรื่องทั้งหมดโดย ตำบลดม สังขะ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายโรงเรียนดมวิทยาคาร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11  สายโรงเรียนดมวิทยาคาร อ่านต่อ...

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์) อ่านเพิ่มเติม แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

โครงการบ้านท้องถิ่นประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี บ้านเลขที่ 85 บ้านภูมิขนุน  หมู่ 8  นางทอง  วันทุมมา

โครงการบ้านท้องถิ่นประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี บ้านเลขที่ 85 บ้านภูมิขนุน  หมู่ 8  นางทอง  วันทุมมา อ่านต่อ...

โครงการท้องถิ่นประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี บ้านเลขที่ 150 บ้านภูมิคดี หมู่ 2 นายที เหล่าดี

โครงการท้องถิ่นประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี บ้านเลขที่ 150 บ้านภูมิคดี หมู่ 2 นายที เหล่าดี    https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQUDlqWjZWTUV4Y0E/view?usp=sharing อ่านต่อ...

การปฏิบัติงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 60

องค์การบริหารส่วนตาบลดม งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 โดยการดำเนินการจ่ายเป็นประจำทุกเดือน เป็นไปตามระเบียยถูกต้อง อ่านเพิ่มเติม การปฏิบัติงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 60

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 สายโคกระกา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 สายโคกระกา อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนายเกิด กานต์จันดา

โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนายเกิด กานต์จันดา อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ 4 สายสตึง

โครงการลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ 4 สายสตึงhttps://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQTDJkSnRBb01BNmc/view?usp=sharing อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 สายบ้านนางสมบัติ กานต์จันดา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 สายบ้านนางสมบัติ กานต์จันดา https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQZzlNWEljMHpoY2c/view?usp=sharing อ่านต่อ...