image_pdfimage_print
เรื่องทั้งหมดโดย ตำบลดม สังขะ

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ดมคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  อบต.ดมคัพ  ครั้งที่ 18  เริ่ม 22-29       มีนาคม 2561  ณ  บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสนบ จัดโดย     องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ดมคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม

เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/รับข้อเสนอแนะ/สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดม อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านนายแป้น สุนารัตน์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

คลิ๊ก>>>  https://drive.google.com/file/d/1xcyoD6tUtc-nZHuAmB7r9C0PKuI4tNtw/view?usp=sharing อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร

คลิก >>  https://drive.google.com/file/d/1zLJVioMH4HRZYo9KrR1-CRYalkmwBFSO/view?usp=sharing อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 สายบ้านนายวิชัย ชาญเชี่ยว – บ้านนายพจน์ ที่ดี ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 สายบ้านนายวิชัย ชาญเชี่ยว – บ้านนายพจน์ ที่ดี ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.12 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.12 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ...

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายบ้านนายหัด ทองแม้น ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 อ่านต่อ...