image_pdfimage_print
เรื่องทั้งหมดโดย ตำบลดม สังขะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
>>>merged (pdf.io) (3) อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 สายศรีมงคล ตำบลดม – บ้านอามุย หมู่ที่ 3 ตำบลเทพรักษา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการลงหินคลุก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 สายศรีมงคล ตำบลดม – บ้านอามุย หมู่ที่ 3 ตำบลเทพรักษา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
>>>>merged (pdf.io) (2) อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายบ้านนายประดิษฐ์ อุ้มทรัพย์ ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายบ้านนายประดิษฐ์ อุ้มทรัพย์ ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
>>>คลิ๊กที่นี่merged (pdf.io) (2) อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายเมีย ยวนจิต ต.ดม อ.สังขะ จ.สรินทร์

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายเมีย ยวนจิต ต.ดม อ.สังขะ จ.สรินทร์
merged (pdf.io) (1) อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายสวนยางพารา นายประดิษฐ์ ดวงดี ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายสวนยางพารา นายประดิษฐ์ ดวงดี ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
>>>คลิ๊กที่นี่
merged (pdf.io) (1) อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอุดม หมุ่ที่ 11 สายบ้านนางสำเนียง จำนงรักษ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอุดม หมุ่ที่ 11 สายบ้านนางสำเนียง จำนงรักษ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
>>merged (pdf.io) อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายไร่นายแปลก ชาญเชี่ยว ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายไร่นายแปลก ชาญเชี่ยว ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
>>คลิ๊กที่นี่merged (pdf.io) (5) อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านภูมิคดี ตำบลดม – บ้านทุ่งมะออม ตำบลชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านภูมิคดี ตำบลดม – บ้านทุ่งมะออม ตำบลชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
merged (pdf.io) อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางกูล หลักแหลม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางกูล หลักแหลม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
>>>>merged (pdf.io) (4) อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสุรีย์ ตระกูลศิริ ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสุรีย์ ตระกูลศิริ ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
>>>>merged (pdf.io) (3) อ่านต่อ...