image_pdfimage_print
เรื่องทั้งหมดโดย ตำบลดม สังขะ

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 สายบ้านนางสมบัติ กานต์จันดา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 สายบ้านนางสมบัติ กานต์จันดา https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQZzlNWEljMHpoY2c/view?usp=sharing อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ 9 สายสามแยกสนามกีฬา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ 9 สายสามแยกสนามกีฬา https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQMVpmNVFPS1Y0a1k/view?usp=sharing อ่านต่อ...

ประกาศใช้คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

อ่านเพิ่มเติม ประกาศใช้คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสนบ หมู่ 3 สายบ้านนายไพศาล พานิกุล

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสนบ หมู่ 3 สายบ้านนายไพศาล พานิกุล อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางงานและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายบ้านนายรื่น สมบูรณ์

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายบ้านนายรื่น  สมบูรณ์ อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิคดี ม.2 สายบ้านภูมิคดี ตำบลดม – บ้านโคกสมบัติ ตำบลสังขะ

https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQLVpMRnJwU2NOcjg/view?usp=sharing อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมโฮส์มา องค์การบริหารส่วนตำบลดม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมโฮส์มา องค์การบริหารส่วนตำบลดม>>>>>> อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. หมู่ 7

โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. หมู่ 7 >>>>>https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQV0FPaGNlSFh6YjQ/view?usp=sharing อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ 10 สายบ้านนางพุ พานิกุล

โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ 10 สายบ้านนางพุ พานิกุล อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 6 สายคุ้มศรีมงคล – ซีจรูก

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 6 สายคุ้มศรีมงคล – ซีจรูกhttps://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQSFBBcXNCTG53dmc/view?usp=sharing อ่านต่อ...