image_pdfimage_print
เรื่องทั้งหมดโดย ตำบลดม สังขะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการเกรดถนนภายในตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการเกรดถนนภายในตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์เกรดถนนภายในตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์โครงการเกรดถนนภายในตำบลดม อ่านต่อ...

โครงการอบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปี 2561

โครงการอบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปี 2561 อ่านเพิ่มเติม โครงการอบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปี 2561

โครงการคลองสวยน้ำใส เมืองไทยน่าอยู่

โครงการคลองสวยน้ำใส เมืองไทยน่าอยู่ อ่านเพิ่มเติม โครงการคลองสวยน้ำใส เมืองไทยน่าอยู่

โครงการออกสุ่มตรวจอาหารกลางวันเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลดม

18 มิ.ย. 61 10.00 น.คณะผู้บริหาร อบต.ดม โดยนายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ นายกอบต.ดม นายชาคร นันทา นายสุรี ทนทอง รองนายก นายยาน ปุ่มแก้วเลขานุการนายก

อ่านเพิ่มเติม โครงการออกสุ่มตรวจอาหารกลางวันเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลดม

การประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

การประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม การประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1โครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1โครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุมเจ้าชายชัยวรมัน องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1โครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 บ้านเทพอุดม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 บ้านเทพอุดม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ...