เรื่องทั้งหมดโดย ตำบลดม สังขะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการเกรดถนนภายใน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 โดยโครงการได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หน่วยงานทหาร สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่มีความเหมาะสมอื่น การดำเนินการโครงการตามตารางการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ
อ่านเพิ่มเติม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำลำห้วยเสน หมู่ที่ ๑ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลกสร้าง พ.ศ. 2562

อ่านต่อ...

ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐ เอกชน และประชาชน เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินกิจกรรม การจัดงานประเพณีโกนเจา แซนโฎนตา พระยาเชียงฆะ ประจำปี 2563 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดมเน้นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐ เอกชน และประชาชน เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินกิจกรรม การจัดงานประเพณีโกนเจา แซนโฎนตา พระยาเชียงฆะ ประจำปี 2563 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดมเน้นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
อ่านเพิ่มเติม ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐ เอกชน และประชาชน เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินกิจกรรม การจัดงานประเพณีโกนเจา แซนโฎนตา พระยาเชียงฆะ ประจำปี 2563 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดมเน้นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 ตำบลดมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ2563
อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

อ่านต่อ...