เรื่องทั้งหมดโดย ตำบลดม สังขะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการซ่อมแซมคันคลอง บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน ) โครงการซ่อมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านสนบ หมู่ที่ 3 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการลงหินคลุก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนางสบี ราชรักษ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 บริเวณป่าช้าสาธารณะ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ประจำปีภาษี 2565

อ่านเพิ่มเติม ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ประจำปีภาษี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายนำ สวายงาม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านนางเรียง ทนทอง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กปิดฝารางระบายน้ำ บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายหน้าบ้าน นางเลน แหวนวงษ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายหน้าบ้านนายกิตติชัย อินทจักร- บ้านนายทูล แก้วสว่าง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...