เรื่องทั้งหมดโดย ตำบลดม สังขะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำลำห้วยเสน หมู่ที่ ๑ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลกสร้าง พ.ศ. 2562

อ่านต่อ...

ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐ เอกชน และประชาชน เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินกิจกรรม การจัดงานประเพณีโกนเจา แซนโฎนตา พระยาเชียงฆะ ประจำปี 2563 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดมเน้นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐ เอกชน และประชาชน เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินกิจกรรม การจัดงานประเพณีโกนเจา แซนโฎนตา พระยาเชียงฆะ ประจำปี 2563 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดมเน้นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
อ่านเพิ่มเติม ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐ เอกชน และประชาชน เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินกิจกรรม การจัดงานประเพณีโกนเจา แซนโฎนตา พระยาเชียงฆะ ประจำปี 2563 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดมเน้นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 ตำบลดมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ2563
อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านภูมิคดี หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางชัย ปัดภัย ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลดม หมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานางศิราภรณ์ ชาญเชี่ยว บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...