image_pdfimage_print
เรื่องทั้งหมดโดย ตำบลดม สังขะ

โครงการออกสุ่มตรวจอาหารกลางวันเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลดม

18 มิ.ย. 61 10.00 น.คณะผู้บริหาร อบต.ดม โดยนายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ นายกอบต.ดม นายชาคร นันทา นายสุรี ทนทอง รองนายก นายยาน ปุ่มแก้วเลขานุการนายก

อ่านเพิ่มเติม โครงการออกสุ่มตรวจอาหารกลางวันเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลดม

การประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

การประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม การประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1โครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1โครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุมเจ้าชายชัยวรมัน องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1โครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 บ้านเทพอุดม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 บ้านเทพอุดม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว ที่ทำการบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

    โครงการก่อสร้างรั้ว ที่ทำการบริหารส่วนตำบลดม    อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์https://drive.google.com/file/d/18UfYUINbm__EHQ34pVfoCkKLgmNGHtfT/view?usp=sharing อ่านต่อ...

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 สายซีจรูก – ศรีมงคล ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 สายซีจรูก – ศรีมงคล ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์https://drive.google.com/file/d/1447HrkFM7e-P4JVrek3_0tuV_lEjOCwI/view?usp=sharing อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 สายบ้านสุธี แซ่ตั้ง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 สายบ้านสุธี แซ่ตั้ง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์https://drive.google.com/file/d/1Bd9D9S7d-AFgykxHKWfNl-jg4tmyD_vl/view?usp=sharing อ่านต่อ...