ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดม
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม
**************

              ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สุรินทร์ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ดังต่อไปนี้
๑. วันเลือกตั้ง วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม
๔. จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น ๑๒ คน
๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม เป็นเขตเลือกตั้ง
๖. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน ๑๒ เขตเลือกตั้ง ดังนี้
๖.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ที่จะมีการเลือกตั้ง ๑ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้านดม หมู่ที่ ๑ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๖.๒ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ที่จะมีการเลือกตั้ง ๑ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้านภูมิคดี หมู่ที่ ๒ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๖.๓ เขตเลือกตั้งที่ ๓ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ที่จะมีการเลือกตั้ง ๑ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๖.๔ เขตเลือกตั้งที่ ๔ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ที่จะมีการเลือกตั้ง ๑ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๖.๕ เขตเลือกตั้งที่ ๕ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ที่จะมีการเลือกตั้ง ๑ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๖.๖ เขตเลือกตั้งที่ ๖ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ที่จะมีการเลือกตั้ง ๑ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้านซีจรูก หมู่ที่ ๖ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๖.๗ เขตเลือกตั้งที่ ๗ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ที่จะมีการเลือกตั้ง ๑ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ ๗ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๖.๘ เขตเลือกตั้งที่ ๘ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ที่จะมีการเลือกตั้ง ๑ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ ๘ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๖.๙ เขตเลือกตั้งที่ ๙ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ที่จะมีการเลือกตั้ง ๑ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๖.๑๐ เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ที่จะมีการเลือกตั้ง ๑ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๖.๑๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ที่จะมีการเลือกตั้ง ๑ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้านเทพอุดม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๖.๑๒ เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ที่จะมีการเลือกตั้ง ๑ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
๗.๑ บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๗.๓ ใบรับรองแพทย์
๗.๔ ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๗.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๑ รูป
๗.๖ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัคร รับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี ๒๕๖๑ ปีภาษี ๒๕๖๒ และปีภาษี ๒๕๖๓ เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
๗.๗ หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นต้น

               ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.