ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดม
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม
***************

ตามที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม โดยกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ปี 2562 มาตรา 71 การปิดประกาศหรือปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระทำได้เฉพาะในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกำหนด ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 20 การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครสามารถกระทำได้เฉพาะสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด
เพื่อให้การจัดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อ 17 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 จึงประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ดังนี้
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และจำนวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
1.1. ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งให้สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์นโยบายของผู้สมัครคติพจน์คำขวัญข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน
1.2. ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร จำนวนไม่เกินห้าเท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่รับสมัคร
1.3. ขนาดของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร จำนวนไม่เกินสามเท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่รับสมัคร
2. ให้ผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดมติดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ณ สถานที่กำหนดไว้ดังนี้

2.1. สถานที่สำหรับปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ดังนี้
(1) ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1
(2) ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2
(3) ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3
(4) ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4
(5.) ศาลากลางประชาธิปไตยบ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5
(6) ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6
(7) ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7
(8.) ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8
(9) ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9
(10) ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10
(11) ศาลาประชาคม หมู่ที่ 11
(12) ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12
(13) ถนนและที่สาธารณะทุกแห่งในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดม และติดตั้งป้ายห่างจากขอบถนนไม่น้อยกว่า 1 เมตร
(14) หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดม
2.2. สถานที่ห้ามปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
(1) บริเวณทางแยกร่วม
(2) บริเวณปากซอยที่บดบังการจราจร
(3) ป้ายจราจร
(4) เสาไฟฟ้า ต้นไม้
(5.) ป้ายประกาศของทางราชการ
(6) รั้วของส่วนราชการ
(๗) บรรดาที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการ
3. วิธีการปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องคำนึงถึงความเหมาะสมความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชน และจำต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร
4. กรณีที่ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งไม่ถูกต้องให้หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจสั่งผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดให้มีอำนาจรื้อถอน ทำลายปลดออก ปกปิด หรือลบข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว หรือสั่งให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ โดยให้คิดค่าใช้จ่าย กับผู้สมัครนั้น และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจนำมาเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาดได้

5. ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องดำเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นประกาศ หรือแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้หมด ภายในเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง หากเป็นการสมควรเพื่อความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลดม อาจดำเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งออกไปก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.