ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


๑. การช่วยเหลือ เป็นการแจกจ่ายถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นแก่การดํารงชีพให้กับ ผู้ที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดม หรือต่อหน่วยงานของรัฐ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๑ ชุดต่อ ครอบครัว
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ
2.๑ มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.๒ ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้แทน
2.3 เป็นผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน/ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยต้องได้รับการกักตัวจากการรายงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดม
3. วัน เวลาลงทะเบียน
สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ในระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2564
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
4. วิธีการลงทะเบียน
4.๑ ลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
4.๒ ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน ได้ทาง www.tambondom.go.th หรือทาง QR Code ท้ายประกาศนี้ และกรอกข้อมูลตามแบบลงทะเบียน ส่งได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดม หรือ (ลงทะเบียนผ่านทางบุคคลที่ อปท. กำหนด เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานชุมชน อสม. ฯลฯ)
4.3 ลงทะเบียนโดยแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 044-060-346
4.4 ลงทะเบียนผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่ อปท. กำหนด
5. เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน
โดยใช้ในการแสดงต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายหรือผ่านช่องทางที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกําหนด
5.๑ บัตรประจําประชาชน /สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
5.๒ ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) /สำเนาทะเบียนบ้าน

**ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044-060-346 ได้ในวันและเวลาราชการ**

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.