ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภานในหมู่บ้าน หมู่ที่  1-12  ตำบลดม 

อำเภอสังขะ  จังหวัดสุริ นทร์

>>>>firefire