ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ปราสาทภูมิโปน

โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ปราสาทภูมิโปน บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5  ต.ดม  อ.สังขะ จ.สุรินทร์Museum Ban phumphon