การประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

การประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น.