โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายบ้านนางละเอียด เอี่ยมสะอาด ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

https://drive.google.com/file/d/1gSOd1Db4Qf51t2cn4TnfLQMLNssRf7Oz/view?usp=sharing