ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม

เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/รับข้อเสนอแนะ/สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดม

https://drive.google.com/file/d/1wrJHaPRixOvjjojZEBPLYvjcVEgu1vuK/view?usp=sharing