ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านซีจรูก   หมู่ที่ 6  สายบ้านนางสุทิน  ยิ่งชื่น  ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

https://drive.google.com/file/d/1rYUsSaV48DlR7y9N-mqJgn1XzAerV0pA/view?usp=sharing