โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6

https://drive.google.com/file/d/1Rns2IL-X70J3q_XLQWC1bbancELfK8Rx/view?usp=sharing