โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายโรงเรียนดมวิทยาคาร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11  สายโรงเรียนดมวิทยาคาร

https://drive.google.com/file/d/1RVHXI_YZ3DOnjwLw2_pe2uyOqdBF4qTJ/view?usp=sharing