เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 สายโคกระกา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 สายโคกระกา

https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQcC1LLXJVQnlETEE/view?usp=sharing