เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสนบ หมู่ 3 สายบ้านนายไพศาล พานิกุล

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสนบ หมู่ 3 สายบ้านนายไพศาล พานิกุล

https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQdWVXQ1o5MTY3Y3c/view?usp=sharing