เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิคดี ม.2 สายบ้านภูมิคดี ตำบลดม – บ้านโคกสมบัติ ตำบลสังขะ

https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQLVpMRnJwU2NOcjg/view?usp=sharing