เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมโฮส์มา องค์การบริหารส่วนตำบลดม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมโฮส์มา องค์การบริหารส่วนตำบลดม>>>>>>

https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQeXZhSlBkU1k5UUE/view?usp=sharing