เปิดเผยราคากลางงานและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายบ้านนายรื่น สมบูรณ์

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายบ้านนายรื่น  สมบูรณ์

https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQZ3dSa1B4SVAzVkk/view?usp=sharing