logo

ประกาศ : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 ซอยบ้านนายอิทธิพล รู้รักษา  บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 5.00  เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ยาว 112.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม 22.40 ลบ.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 112.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 5.60 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด) ในราคา 300,๐๐๐.-บาท(สามแสนบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา  ดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑.   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 150,0๐๐.- บาท

  1. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  2. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ       ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน- ตำบลดม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ให้ผู้ซื้อหรือผู้ขอรับแบบและรายการ ไปดูสถานที่ก่อสร้างเอง  โดยถือว่า  ผู้ซื้อหรือผู้ขอรับแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ  ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน  จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดมมิได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการ-อำเภอสังขะ ชั้น๒) กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดม ในวันเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา  ๐๙.3๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวม-ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอสังขะ ชั้น ๒)

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 5๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่องค์การ-บริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม ๒๕๕8     ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th,www.tambondom.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๑๔-๘๒๖๕-๖  ในวันและเวลาราชการ

 

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่ ===> ประกาศ + เปิดเผยราคากลาง + ปร.4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.