logo

ประกาศ : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ 1

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 จากบ้านดม หมู่ที่ 1-คุ้มอาทัน ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 5.00  เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)  ในราคา 400,๐๐๐.-บาท   (สี่แสนบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา  ดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 200,0๐๐.- บาท

  1. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  2. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ-ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน- ตำบลดม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ให้ผู้ซื้อหรือผู้ขอรับแบบและรายการ ไปดูสถานที่ก่อสร้างเอง  โดยถือว่าผู้ซื้อหรือผู้ขอรับแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ  ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน  จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดมมิได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการ-อำเภอสังขะ ชั้น๒) กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดม ในวันเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา  ๐๙.3๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวม-ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอสังขะ ชั้น ๒)

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 5๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่องค์การ-บริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม ๒๕๕8     ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th,www.tambondom.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๑๔-๘๒๖๕-๖  ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ ===> ประกาศ + เปิดเผยราคากลาง + ปร.4

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.