การประกวดวงดนตรีสากล PHUMPHON MUSIC AWARD 2014

ดาวน์โหลดระเบียบการประกวดฯ ได้ที่นี่

การประกวดดนตรี

หรืออ่านได้ทาง Iframe ด้านล่างนะครับ

http://www.tambondom.go.th/newweb/wp-content/uploads/2014/03/phoompon-music-award.pdf

ระเบียบการประกวดวงดนตรีสากล

PHUMPHON  MUSIC  AWARD 2014

ประกวดระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2557
ณ ปราสาทภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1. ผู้สมัครต้องไม่เคยมีงานเพลงออกอัลบั้มเพลงจำหน่าย และไม่ได้เล่นดนตรีเป็นอาชีพมาก่อน
2. ผู้สมัครต้องสังกัดในวงเดียวเท่านั้น ห้ามลงชื่อซ้ำหรือรับเล่น หรือร้องร่วมกับวงอื่นในการ

    ประกวดครั้งนี้
3. ผู้สมัครที่ส่งชื่อเข้าประกวดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกในวงได้

เงื่อนไขในการประกวด

          1. เป็นนักเรียน / นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
2. สมาชิกในวงจำนวนไม่เกิน 10 คน (รวมนักร้อง)
3. อุปกรณ์ที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ในการประกวด ประกอบด้วย

                    – ไมโครโฟน

– กลองชุด

– กีต้าร์

– กีต้าเบส

– อุปกรณ์เครื่องเสียง

– ตู้แอมปริไฟล์ เบส และกีต้า

          4.  อุปกรณ์ที่นอกเหนือจากที่กรรมการจัดให้ ผู้แข่งขันต้องจัดเตรียมมาเอง

          5.  รับสมัครเพียง 9 ทีม

          ไม่อนุญาต ให้ผู้เข้าประกวดใช้โปรแกรมดนตรีสำเร็จรูปประกอบการแข่งขัน

 

หลักฐานประกอบการสมัคร
1.  กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์และตั้งชื่อวงและเพลงที่จะประกวด
2.  สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ของสมาชิกในวงพร้อมสำเนา

     ถูกต้อง

การสมัคร
1. รับใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดม  ที่ทำการปกครองอำเภอสังขะ โรงเรียนใน

    พื้นที่อำเภอสังขะ  หรือที่ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tambondom.go.th

          2. ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดม  หรือที่ทำการปกครองอำเภอสังขะ  

    ภายในวันที่ 31 มีนาคม  2557 (ในวัน เวลาราชการ)

          3. ค่าประกันวงดนตรี  วงละ  500 บาท  (คืนค่าประกันวงดนตรีภายหลังเสร็จสิ้นการประกวด)

 

 

 

รูปแบบการประกวด/ สถานที่

          ประกวดรอบคัดเลือก วันที่ 5 เมษายน 2557

 1. เพลงที่ใช้ในการประกวดรอบคัดเลือก จำนวน 4 เพลง

– เพลงที่ใช้ในการอุ่นเครื่อง                   จำนวน 1 เพลง

– เพลงไทยสากล เพลงช้า                     จำนวน 1 เพลง

– เพลงไทยสากล เพลงเร็ว                    จำนวน 1 เพลง

– เพลงถนัดของวง                              จำนวน 1 เพลง

2.  กำหนดเวลาการประกวดรอบคัดเลือกวงละ 30 นาที  (พร้อมเช็คซาร์ววงละ 10 นาที)

          ประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 6 เมษายน 2557

 1. เพลงที่ใช้ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศจำนวน 4 เพลง

– เพลงที่ใช้ในการอุ่นเครื่อง                   จำนวน 1 เพลง

– เพลงไทยสากล เพลงช้า                     จำนวน 1 เพลง

– เพลงไทยสากล เพลงเร็ว                    จำนวน 1 เพลง

– เพลงถนัดของวง                              จำนวน 1 เพลง

 1. นำเสนอรูปแบบการประกวดแบบคอนเสิร์ต
 2. กำหนดเวลาการประกวดวงละไม่เกิน 30 นาที (พร้อมเช็คซาร์ววงละ 10 นาที)

รายงานตัว

 1. รายงานตัวระหว่างเวลา 08.00 – 09.0008.00 – 09.00 น. พร้อมจับสลากลำดับการประกวด
 2. วงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ สามารถใช้เพลงเดิมประกวดได้
 3. เริ่มการประกวด เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ เวทีกลาง  (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ)
 4. สถานที่รายงานตัว ณ กองอำนวยการการประกวด (หน้าเวทีกลาง)

เกณฑ์ในการให้ตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรค์ คือความสามารถในการสร้างสรรค์ เรียบเรียงเนื้อร้อง ทำนอง จังหวะ
2. เทคนิคการเล่น คือ ความสามารถในการเล่น เครื่องดนตรี
3. การขับร้องและประสานเสียง มีความกลมกลืน ไม่ผิดเพี้ยน และออกเสียงถูกต้องตามอักขระวิธี
4. มีการดึงพลังเสียงออกมาใช้อย่างเหมาะสม
5. Harmony คือความลงตัวและความเข้ากันระหว่างการร้อง การเล่นเครื่องดนตรีทุกชิ้น รวมถึง

เสียงที่สร้างสรรค์ทั้งหมดให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกัน น่าฟัง
6. การแสดงออกและการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม มีความชัดเจนในการนำเสนออารมณ์ของเพลง

และผู้ร้องทำให้ผู้ชมคล้อยตาม

7. เพลงที่ใช้ในการแข่งขันสามารถเรียบเรียงใหม่ได้และไม่จำกัดแนวเพลงในการแข่งขัน

8. ทุกวงในการแข่งขันมีเวลาเช็คซาร์ววงละ 10 นาที นับแต่พิธีกรประกาศชื่อวง หลังจากนั้น

    กรรมการจะเริ่มจับเวลา หากวงใดใช้เวลาในการแข่งขันเกินจากที่กำหนด ให้กรรมการหัก

    คะแนน นาทีละ 1 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็นนาทีถัดไป

          9. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายเป็นทีม  สุภาพ  และรักษาเวลาการแข่งขัน

          10. ห้ามเปลี่ยนแปลงสมาชิกในวงเมื่อเริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือกไปแล้ว

11. คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ                   เงินรางวัล  4,000 บาท           พร้อมโล่รางวัล

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  เงินรางวัล  3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  เงินรางวัล  2,000 บาท           พร้อมโล่รางวัล

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม  เงินรางวัล  1,500 บาท           พร้อมโล่รางวัล

4. รางวัลชมเชย 5 รางวัล         เงินรางวัลๆ ละ            1,000 บาท

หมายเหตุ วงดนตรีที่ชนะเลิศการประกวด ต้องโชว์การแสดงคอนเสิร์ต ในวันที่ 6 เมษายน 2557   ณ เวทีกลาง  ในเวลาประมาณ 19.00 น.

ตรวจสอบ/ สอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.tambondom.go.th

                    นายอิสรา  สุขแจ่มใส   โทร. 0897888237 

                              นายบุญเกิด มณฑล      โทร. 0892809109 

นายธนูศร  ทองเบ้า       โทร. 0812653727

องค์การบริหารส่วนตำบลดม โทร  044 148265 – 6044 148265 – 6

ที่ทำการปกครองอำเภอสังขะ โทร 044 571247044 571247

ใบสมัครประกวดวงดนตรีสากล

PHUMPHON  MUSIC  AWARD 2014

ประกวดระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2557
ณ ปราสาทภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ชื่อวง…………………………………………………………………………………………

ชื่อผู้จัดการวง……………………………………นามสกุล……………………………….ชื่อเล่น………………..อายุ………….ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่……………………………หมู่บ้าน………………………………หมู่…………………………..…………..

ถนน…………………………………….ตำบล……………………………………..อำเภอ………………………………………………

จังหวัด…………………………………………..เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้……………………………………………………………

 e-mail…………………………………………………………………………

สมาชิกในวง

 1. ชื่อ…………………………………….สกุล………………………………….ชื่อเล่น………………..อายุ……………..ปี

โทรศัพท์………………………………………..ตำแหน่งในวง………………………………………………………………

 1. ชื่อ…………………………………….สกุล………………………………….ชื่อเล่น………………..อายุ……………..ปี

โทรศัพท์………………………………………..ตำแหน่งในวง……………………………………………………………………

 1. ชื่อ…………………………………….สกุล………………………………….ชื่อเล่น………………..อายุ……………..ปี

โทรศัพท์………………………………………..ตำแหน่งในวง…………………………………………………………………….

 1. ชื่อ…………………………………….สกุล………………………………….ชื่อเล่น………………..อายุ……………..ปี

โทรศัพท์………………………………………..ตำแหน่งในวง……………………………………………………………………

 1. ชื่อ…………………………………….สกุล………………………………….ชื่อเล่น………………..อายุ……………..ปี

โทรศัพท์………………………………………..ตำแหน่งในวง…………………………………………………………………..

 1. ชื่อ…………………………………….สกุล………………………………….ชื่อเล่น………………..อายุ……………..ปี

โทรศัพท์………………………………………..ตำแหน่งในวง…………………………………………………………………..

 1. ชื่อ…………………………………….สกุล………………………………….ชื่อเล่น………………..อายุ……………..ปี

โทรศัพท์………………………………………..ตำแหน่งในวง……………………………………………………………………

 1. ชื่อ…………………………………….สกุล………………………………….ชื่อเล่น………………..อายุ……………..ปี

โทรศัพท์………………………………………..ตำแหน่งในวง………………………………………………………………….

 1. ชื่อ…………………………………….สกุล………………………………….ชื่อเล่น………………..อายุ……………..ปี

โทรศัพท์………………………………………..ตำแหน่งในวง……………………………………………………………………

10. ชื่อ…………………………………….สกุล………………………………….ชื่อเล่น………………..อายุ……………..ปี

โทรศัพท์………………………………………..ตำแหน่งในวง………………………………………………………………….

          ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดในหลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีสากล PHUMPHON  MUSIC  AWARD 2014  เป็นที่เข้าใจแล้วและจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดทุกประการ  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน  การสมัครมาด้วยแล้ว

ลงชื่อ ………………………………………..                               ลงชื่อ …………………………………….

(……………………………………………..)                                   (………………………………………………..)

                ผู้จัดการวง                                                                 เจ้าหน้าที่รับสมัคร

วันที่สมัคร………../…………/…………..                                    วันที่รับสมัคร………./…………/…………

 

ระเบียบหลักเกณฑ์ในการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านต้อนรับอาเชียน

ระหว่าง 5 – 6 เมษายน 2557

ณ  ปราสาทภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

**********************************************************

1การรับสมัคร

1. รับใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดม  ที่ทำการปกครองอำเภอสังขะ โรงเรียนใน  พื้นที่อำเภอสังขะ  หรือที่ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tambondom.go.th

          2.ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดม  หรือที่ทำการปกครองอำเภอสังขะ  

ภายในวันที่ 31 มีนาคม  2557 (ในวัน เวลาราชการ)

          3. รับสมัครเพียง 9 ทีม

          4. ค่าประกัน 500 บาท  (คืนค่าประกันภายหลังเสร็จสิ้นการประกวด)

2.   ประเภทการประกวด  ระดับทั่วไป  

 

3.  สถานที่ประกวด    ณ  ปราสาทภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

 

4.   คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

          1.   ประชาชนทั่วไป  เป็นนักเรียน/นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

2.   ผู้สมัครจะมีทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ หรือผสมก็ได้

3.   ประเภทของการแสดงที่ใช้ในการประกวด ต้องถูกต้องและไม่ขัดต่อหลักจริยธรรม

4.   ให้เตรียมแผ่นเพลงที่ใช้ในการประกวด มาด้วย

5.   ผู้แสดงมีไม่น้อยกว่า 5 คน/ทีม

 

5.  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์และตั้งชื่อวงและเพลงที่จะประกวด
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ของสมาชิกในวงพร้อมสำเนา

    ถูกต้อง

 

6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน   คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะพิจารณาจากเกณฑ์  ดังนี้

1.  การแต่งกาย / ความพร้อมเพรียง                                               20   คะแนน

2.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                                         20   คะแนน

3.  ลีลาท่าทาง   ความยากง่ายของท่ารำ                                                    20   คะแนน

4.  การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มประเทศอาเชียน                          20   คะแนน

5.  ความเป็นธรรมชาติ  ความประทับใจ                                          20   คะแนน

6.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุด

 

 

7.  รางวัลในการประกวด  

1. รางวัลชนะเลิศ                   เงินรางวัล  4,000 บาท           พร้อมโล่รางวัล

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  เงินรางวัล  3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  เงินรางวัล  2,000 บาท           พร้อมโล่รางวัล

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม  เงินรางวัล  1,500 บาท           พร้อมโล่รางวัล

4. รางวัลชมเชย 5 รางวัล         เงินรางวัลๆ ละ            1,000 บาท

หมายเหตุ การแสดงที่ชนะเลิศการประกวด ต้องโชว์การแสดง ในวันที่ 6 เมษายน 2557  ณ เวทีกลาง  ในเวลาประมาณ 19.00 น. เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.