ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

————————————————————–

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ (แบบไม่ตอกเสาเข็ม) ตามแบบมาตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยกำหนด จำนวน 1 หลัง ราคากลาง 2,274,000.- บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน-บาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและแจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วน-ตำบลดมและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
5. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดม
6. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,137,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น 2 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000.-บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดม ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-4414-8265-6 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554

ล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ
(นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.