แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จาก ระบบ e-PlaNACC

 


รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี


โครงการ ประจำปี

กิจกรรม ประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลดม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของคณะผู้บริหาร 2564

กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบจริยธรรม
      •  

 

สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี


การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

  • การประชุมปรึกษาหารือร่วมวางแผนการดำเนินงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมดำเนินงานกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดม โดยนางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลดมได้จัดประชุม เพื่อปรึกษาหารือร่วมวางแผน การดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมจัดงานกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน  ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนำข้อมูลข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ของที่ประชุม เพื่อปรับปรุง พัฒนา การจัดงานให้มีความดีขึ้น ผู้บริหารท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชาชน เพื่อให้มีความโปร่งใส่และส่งเสริมด้านคุณธรรม


  • การประชุมปรึกษาหารือร่วมวางแผนการดำเนินงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ของดีบ้านฉัน วัฒนธรรมบ้านเรา) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดม โดยนางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้จัดประชุมประชาคมปรึกษาหารือร่วมวางแผน การดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมจัดงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ของดีบ้านฉัน วัฒนธรรมบ้านเรา) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนำข้อมูลข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ของที่ประชุม เพื่อปรับปรุง พัฒนา การจัดงานให้มีความดีขึ้น ผู้บริหารท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชาคม เพื่อให้มีความโปร่งใส่และส่งเสริมด้านคุณธรรม

  • การประชุมปรึกษาหารือร่วมวางแผน การดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมจัดงานกิจกรรม อบต….ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับ อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดม โดยนางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้จัดประชุมประชาคมปรึกษาหารือร่วมวางแผน การดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมจัดงานกิจกรรม อบต….ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับ อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนำข้อมูลผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุง พัฒนา การจัดงานให้มีความดีขึ้น ผู้บริหารท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชาคม เพื่อให้มีความโปร่งใส่และส่งเสริมด้านคุณธรรม

  • การประชุมปรึกษาหารือร่วมวางแผน การดำเนินงาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมวางแผน การดำเนินงาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 , การประชุมปรึกษาหารือร่วมวางแผน การดำเนินงาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 , ซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 ,การกำหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ตำบล ,เรื่องกำหนดแผนการอกประชาคมระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2563 กำหนดการพิธีทำบุญประจำปีของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดม ,การจัดงานประเพณีสืบสานตำนานประสานภูมิโปน ประจำปี 2563