โรคอุจาระร่วง

สาเหตุ
เกิดจากการกินอาหารและดื่มนํ้าที่ไม่สะอาด มีการ ปนเปื้อนของเชื้อโรค การกินอาหารที่ไม่สุก
อาหารที่ตั้งทิ้งไว้นานๆ การไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนการเตรียมอาหารหรือปรุงอาหาร และก่อนกินอาหาร
รวมทั้งการใช้ภาชนะทีไม่สะอาดมีเขื้อโรค ปนเปื้อนในการใส่อาหารและตักอาหาร

อาการ
ท้องร่วง ท้องเดิน ท้องเสีย หรือลงท้อง มีการถ่ายอุจจาระ คือ มีการถ่ายอุจจาระมี่มีจํานวนมากกว่า
ปกติตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปใน 1 วัน หรือถ่ายเป็นน้ําจํานวนมากหรือเป็นมูกเลือดเพียง 1 ครั้งต่อวัน

การดูแลเบื้องต้น
1.หากผู้ป่วยเป็นเด็กที่ดื่มนทแม่ ให้ดื่มนมต่อได้ตามปกติพร้อมป้อนสารละลายน้ําตาลเกลือแร่บ่อยๆ
2.หากผู้ป่วยเป็นเด็กที่ดื่มนมผงชง ให้ผสมนมจางลงครึ่งหนึ่ง และให้ดมสารละลายน ื่ าตาลเกล ้ํ ือแร่
สลับกันไป
3.ไม่ควรรับประทานยาเพื่อให้หยุดถ่าย เพราะจะทําให้เชื้อโรคค้างอยู่ในร่างกาย ซึ่งจะเป็นอันตราย
4.ล้างมือให้สะอาดด้วยนํ้าสะอาดและสบู่ทุกครั้งก่อนเตรียม หรือปรุงอาหาร ก่อนกินอาหาร และหลัง
การขับถ่ายอุจจาระ
5.ดื่มนํ้าที่สะอาด เช่น นํ้าต้มสุก นํ้าท’ี่ ใส่คลอรีน หรือนํ้าบรรจุขวด
6.เลือกกินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกด้วยความร้อน และปรุงสุกใหมๆ่
7.กําจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมลฝอย ู เพื่อไม่ให้เปนแหล ็ ่งเพาะพันธุของแมลงวัน
8.ให้ผู้ป่วยดื่มน้ําหรืออาหารเหลวมากๆ ใหด้ื่มน้ําตาลสารละลายเกลือแร่ (โฮ อาร์เอส ) ผสมน้ําตาม
สัดส่วนระบุข้างซอง หรือเตรียมเอง โดยผสมน้ําตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะกับเกลือป่นครึ่งช้อนชาละลายในน้ําต้ม
สุกที่เย็นแล้ว 1 ขวดกลม หรือ 370 ซซีีให้ดื่มบ่อยๆทดแทนน้ําและเกลือแร่ทสี่ ูญเสียไป หากดื่มไมหมดใน ่ 1
วันให้เททิ้ง
9.หากมีอาการมากขึ้น เช่น ถ่ายเหลวหลายครั้ง อาเจียนมาก ไข้สูง ชัก หรือซึมมาก ควรไปพบแพทย์

การป้องกันโรคอุจจาระร่วง
การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การรักษาสุขอนามัยทั้งในการรับประทานอาหาร การเก็บอาหาร และการปรุงอาหาร ควรหมั่นล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หรือจับสิ่งของอื่น ๆ ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการวางอาหารทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง เพราะแบคทีเรียจะเจริญเติบโตได้ดี ควรเก็บอาหารในตู้เย็น หมั่นทำความสะอาดภาชนะใส่อาหารทุกครั้ง และเลือกน้ำสะอาดไว้ปรุงอาหาร หรือไว้ดื่มกิน โรคอุจจาระร่วงเป็นโรคที่มักจะเกิดจากการอุปโภคบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การรักษาความสะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรตระหนักถึงเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง


ที่มา : สถาบันบำราศนราดูร http://bamras.ddc.moph.go.th/userfiles/poinson.pdf
โรงพยาบาลเพชรเวช https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/Diarrhoeal_Diseases