ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

1. ระเบียบการช่วยเหลือประชาชน

2. ประกาศ/คำสั่ง

3.ภาพประกอบการช่วยเหลือประชาชน

4. การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนสำเร็จลุล่วง (ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม)