ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

1. ระเบียบการช่วยเหลือประชาชน

2.แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. ประกาศ/คำสั่ง

4.ภาพประกอบการช่วยเหลือประชาชน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2563

5. การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนสำเร็จลุล่วง (ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม)