รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลดม ซึ่งในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559และบัดนี้ได้ดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐงบประมาณ 2559ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุนปัญหา อุปสรรคพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ดังนี้

ปกรายงานผลการดำเนินงาน59 รายงานผลการดำเนินงานทุจริต59