ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

image_pdfimage_print

 

ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.  2561 -2664

แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปี 2559-2560

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอควมช่วยเหลือ อบต.ดม

คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ดม

เอกสารเผยแพร่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดม

 – ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  >> แผนภูมิ

–  มอบอำนาจของนายก อบต. ให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน  คำสั่ง มอบอำนาจฯประกาศ มอบอำนาจฯ
–  กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน (การบริการประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ)
– คำสั่ง มอบอำนาจตัดสินใจ (นายก อบต. ให้ รองนายก อบต.และการแบ่งงานภายใน อบต.)
–  แผนผังต่าง ๆ ของ อบต.ดม (ปรับปรุงล่าสุด เม.ย. 2558)
–  แผ่นพับอาเซียน | 58คำตอบ สู่ประชาคมอาเซียน | โปสเตอร์อาเซียน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปันจุบัน

ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่า ด้วย การ รับ เงิน 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปันจุบัน

แผนการกระพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปัจจุบัน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่า ด้วย วิธี การ งบประมาณ 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ประจำปีงบประมาณ  2554

1. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557
ประกาศ , แผนพัฒนาสามปี [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2]
2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555
ประกาศ , ข้อบัญญัติ
3. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2555
4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
5. รายงานทางการเงิน ประจำปี 2554

ประจำปีงบประมาณ  2555

 1. คลิกเพื่อดูที่เว็บไซต์เก่า

ประจำปีงบประมาณ  2556

1.รายงานทางการเงิน
2. แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลดม 56 – 58
3. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556
4. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2555 – 2559
6. แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี 2556 – 2559
7. แผนอัตรากำลัง  3  ปี

8. ประเมินผลแผน ปี 2556

9. แผนดำเนินงาน ปี 2556

11. สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม
–   สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2556
–   สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2556
–   สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 3/2556
–   สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2556
–   สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2556
–   สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2556
–   สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2556
–   สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/2556
–   สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 3/2556

12. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2556

ประจำปีงบประมาณ  2557

1. แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลดม 57 – 59
2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
3. สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

 (1.)สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
(2.)สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
(3.)สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2557 วันที่ 4 มิถุนายน 2557
(4.)สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 /2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557
(5.)สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557
(6.)สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 /2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557
(7.)สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2557 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
(8.)สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 /2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
(9.)สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
4.แผนการดำเนินงานประจำปี 2557
5.รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2557
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
7. รายงานทางการเงิน 2557

ประจำปีงบประมาณ  2558

1.  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)
2. แผนยุทธศาสตร์ปี(พ.ศ.2560-2564)
3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
4. แผนการดำเนินงานประจำปี 2558 + สรุปแผนการดำเนินการประจำปี 2558 (Part2)

5. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2558 
– สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2558

– สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558

– สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2558

6.แผนอัตรากำลัง 3  ปี (พ.ศ. 2558-2560)

7. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปี  2558

แผนติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัด 2558-2560

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 2558

การเบิกจ่ายปี 2558

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปี 2558

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปี พ.ศ. 2558

ประกาศปฏิทินการออกประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี 2557

ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2558

ประกาศจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และการลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการประชาชน

ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2558

ประจำปีงบประมาณ 2559

     1. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

            –  >> หน้าปก   –  >> ส่วนที่ 1  –  >> ส่วนที่ 3

    2. แผนยุทธศาสตร์ปี (พ.ศ.2560-2563)     >> เพิ่มเติม

    3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

    4. แผนการดำเนินงานประจำปี 2559 + สรุปแผนการดำเนินการประจำปี 2559 (Part2)

    5. แผนอัตรากำลัง 3  ปี (พ.ศ. 2559-2561)

   6. แผนการจัดหาพัสดุ

  7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  8.  ข้อมูลรายรับรายจ่ายตามงบประจำปี 2559  >> เพิ่มเติม

 9. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปี พ.ศ. 2559

10. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม
            >>  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2559 
            >> สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2559

            >> สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559

            >> สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559

            >>  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559

            >>  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559

           >>  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559

           >> สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2559

   11.  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

             >>  ครั้งที่ 1/2559    >>  ครั้งที่ 2/2559

             >>  ครั้งที่ 3/2559   >>  ครั้งที่ 4/2559

  12. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปี  2559

          >>  ผลการดำเนินงานแผนพัฒนา 3 ปี  >> เพิ่มเติม

         >>  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559

        >>  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

       >>  ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 2559-2561

13. รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. / ปปช./ป.ป.ท. /สถ.

14. รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.  (LPA)

15. บัญชีรายละเอียด จ่ายขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

16.รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำปี พ.ศ. 2559ปกรายงานผลการดำเนินงานทุจริต ประจำปี2559 รายงานผลการดำเนินงานทุจริต ประจำปี2559

ประจำปีงบประมาณ 2560    

1.แผนพัฒนาท้องถิ่น

      1.1 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)

      1.2 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

                  >>  ประกาศใช้แผน

                  >>   1  >>   2  > >  3  > >  

                  >>  ส่วนที่ 1 – 3   

    1.3 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2

                  >>  ประกาศใช้แผน   

                 >>  บัญชีโครงการ   1  >   2  >  3  

   1.4 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 3

                   >>  ประกาศใช้แผน  

                   >>  บัญชีโครงการ  1 >  2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 

   1.5 ระบบติดตามประเมินผลแผน ฯ 2560

                 >>  ครั้งที่ 1  >> ครั้งที่ 2 

2.งบประมาณรายจ่ายประจำปี

   2.1 ข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2560

3.แผนการดำเนินงาน

3.1 แผนดำเนินงาน-ปี-60-ฉบับที่-1แผนดำเนินการ-2560-ฉบับที่-1

3.2 แผนดำเนินงาน-ปี-61แผนดำเนินการ-2561

3.3 แผนดำเนินงาน-ปี-61-ฉบับที่-1แผนดำเนินการ-61-ฉบับที่-1

4.แผนอัตรากำลัง

4.1 แผนอัตรากำลัง 61-63

5.แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการ

6.ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

(อยู่ในหมวดหมู่ประกาศ)

7.สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง

8.ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย

8.1 ข้อมูลรายรับรายจ่าย

9.การบริหาร

9.1 สถานะการเงิน

10.รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง

10.1รายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ปี 2560 10.2รายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2560 10.3รายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2560 10.4รายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2560 10.5รายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2560 10.6รายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2560 10.7รายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2560

11.รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

11.1 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

12.รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.

(ไม่มีการตรวจสอบ)

13.รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

13.1รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท

14.ผลสำรวจความพึ่งพอใจของประชาชน

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ

15.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)

 15.1รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำปี พ.ศ. 2560 ปกรายงานผลการดำเนินงานทุจริต ประจำปี2560 รายงานผลการดำเนินงานทุจริต ประจำปี2560

16.อื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ 2561 

1.แผนพัฒนาสามปี   

 

2.แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)     

                  >> ประกาศใช้แผน

                  >> 1   >> 2 >> 3 >>  4     

                 รายละเอียดโครงการ

3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 
4. แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561

                  ประกาศ 2561

                  แผนดำเนินการ 2562

                  แผนดำเนินงาน ปี 61

5. แผนอัตรากำลัง 3  ปี (พ.ศ. 2561-2564)
6. แผนการจัดหาพัสดุ

                แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561

                ประกาศการจัดชื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

                สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

               รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

               สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 8. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปี พ.ศ. 2561

              รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน

              รายงายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

9. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

รายงานการประชุมสภาทั้งหมด

10. แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
11. รายงานการติดตามและประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 1 /รายงานผลการดำเนินงานรอบปี

                    1-ตอนที่-1-61(ดม)

                    2-ตอนที่-2-ชุด1 (ดม)

                    3-ตอนที่-2-ชุด-2-ทั้งหมดตาม-ข้อบัญัติ(ดม)

                     4-ตอนที่-2-ชุด-2-ครั้งที่ 1-61

12. รายงานการติดตาม ครั้งที่ 2 

                ประกาศครั้งที่2

                1-ตอนที่-1-61(ดม)

                2-ตอนที่-2-ชุด1 (ดม)

                3-ตอนที่-2-ชุด-2-ทั้งหมดตาม-ข้อบัญัติ(ดม)

                4-ตอนที่-2-ชุด-2-ครั้งที่-1-2 (รวม)

                5-ตอนที่-2-ชุด-3(ดม)

 

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  พ.ศ. 2562

                  ข้อบัญญัติ 2562

                ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. แผนการดำเนินงานประจำปี 62 

                    ประกาศ 2562

                    แผนดำเนินการ 2562

                    แผนดำเนินงาน ปี 62

3. แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

                    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

4. แผนอัตรากำลัง 3  ปี (พ.ศ. 2561-2564)

5. แผนการจัดหาพัสดุ

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 7. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปี พ.ศ. 2562

 8. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2563

 

1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  พ.ศ. 2563

                  

             ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 

             ประกาศแผนดำเนินงาน63

            แผนดำเนินงาน ปี 63  

            บัญชีสรุปจำนวนแผนดำเนินงาน ปี 63     

3. แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

           ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565 (1)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(2)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(3)

 แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(4)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(5)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(6)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(7)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(8)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(9)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(10)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(11)

 แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(12)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(13)

 แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(14)

           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่1 พ.ศ. 2563

          แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

 

4. แผนอัตรากำลัง 3  ปี (พ.ศ. 2561-2564)

5. แผนการจัดหาพัสดุ

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 7. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปี พ.ศ. 2563

 8. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

 

 

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์…ถึงเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีให้ไปยื่นแบบเสียภาษีท้องถิ่น

*ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

*ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม ของทุกปี

*ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายน ของทุกปี

*ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถยื่นแบบและชำระภาษีได้ตลอดทั้งปี

*จดทะเบียนพาณิชย์ สามารถยื่นเอกสารและขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ตลอดทั้งปี

สามารถยื่นแบบและชำระภาษีได้ในวัน เวลา ราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดม ส่วนการคลังฝ่ายจัดเก็บรายได้
โทร.0-4414-8265-6