ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

image_pdfimage_print

 

ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.  2561 -2664

แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปี 2559-2560

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอควมช่วยเหลือ อบต.ดม

คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ดม

เอกสารเผยแพร่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดม

 – ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  >> แผนภูมิ

–  มอบอำนาจของนายก อบต. ให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน  คำสั่ง มอบอำนาจฯประกาศ มอบอำนาจฯ
–  กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน (การบริการประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ)
– คำสั่ง มอบอำนาจตัดสินใจ (นายก อบต. ให้ รองนายก อบต.และการแบ่งงานภายใน อบต.)
–  แผนผังต่าง ๆ ของ อบต.ดม (ปรับปรุงล่าสุด เม.ย. 2558)
–  แผ่นพับอาเซียน | 58คำตอบ สู่ประชาคมอาเซียน | โปสเตอร์อาเซียน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปันจุบัน

ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่า ด้วย การ รับ เงิน 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปันจุบัน

แผนการกระพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปัจจุบัน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่า ด้วย วิธี การ งบประมาณ 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ประจำปีงบประมาณ  2554

1. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557
ประกาศ , แผนพัฒนาสามปี [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2]
2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555
ประกาศ , ข้อบัญญัติ
3. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2555
4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
5. รายงานทางการเงิน ประจำปี 2554

ประจำปีงบประมาณ  2555

 1. คลิกเพื่อดูที่เว็บไซต์เก่า

ประจำปีงบประมาณ  2556

1.รายงานทางการเงิน
2. แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลดม 56 – 58
3. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556
4. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2555 – 2559
6. แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี 2556 – 2559
7. แผนอัตรากำลัง  3  ปี

8. ประเมินผลแผน ปี 2556

9. แผนดำเนินงาน ปี 2556

11. สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม
–   สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2556
–   สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2556
–   สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 3/2556
–   สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2556
–   สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2556
–   สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2556
–   สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2556
–   สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/2556
–   สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 3/2556

12. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2556

ประจำปีงบประมาณ  2557

1. แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลดม 57 – 59
2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
3. สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

 (1.)สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
(2.)สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
(3.)สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2557 วันที่ 4 มิถุนายน 2557
(4.)สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 /2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557
(5.)สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557
(6.)สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 /2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557
(7.)สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2557 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
(8.)สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 /2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
(9.)สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
4.แผนการดำเนินงานประจำปี 2557
5.รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2557
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
7. รายงานทางการเงิน 2557

ประจำปีงบประมาณ  2558

1.  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)
2. แผนยุทธศาสตร์ปี(พ.ศ.2560-2564)
3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
4. แผนการดำเนินงานประจำปี 2558 + สรุปแผนการดำเนินการประจำปี 2558 (Part2)

5. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2558 
– สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2558

– สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558

– สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2558

6.แผนอัตรากำลัง 3  ปี (พ.ศ. 2558-2560)

7. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปี  2558

แผนติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัด 2558-2560

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 2558

การเบิกจ่ายปี 2558

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปี 2558

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปี พ.ศ. 2558

ประกาศปฏิทินการออกประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี 2557

ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2558

ประกาศจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และการลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการประชาชน

ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2558

ประจำปีงบประมาณ 2559

     1. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

            –  >> หน้าปก   –  >> ส่วนที่ 1  –  >> ส่วนที่ 3

    2. แผนยุทธศาสตร์ปี (พ.ศ.2560-2563)     >> เพิ่มเติม

    3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

    4. แผนการดำเนินงานประจำปี 2559 + สรุปแผนการดำเนินการประจำปี 2559 (Part2)

    5. แผนอัตรากำลัง 3  ปี (พ.ศ. 2559-2561)

   6. แผนการจัดหาพัสดุ

  7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  8.  ข้อมูลรายรับรายจ่ายตามงบประจำปี 2559  >> เพิ่มเติม

 9. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปี พ.ศ. 2559

10. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม
            >>  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2559 
            >> สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2559

            >> สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559

            >> สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559

            >>  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559

            >>  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559

           >>  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559

           >> สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2559

   11.  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

             >>  ครั้งที่ 1/2559    >>  ครั้งที่ 2/2559

             >>  ครั้งที่ 3/2559   >>  ครั้งที่ 4/2559

  12. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปี  2559

          >>  ผลการดำเนินงานแผนพัฒนา 3 ปี  >> เพิ่มเติม

         >>  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559

        >>  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

       >>  ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 2559-2561

13. รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. / ปปช./ป.ป.ท. /สถ.

14. รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.  (LPA)

15. บัญชีรายละเอียด จ่ายขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

16.รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำปี พ.ศ. 2559ปกรายงานผลการดำเนินงานทุจริต ประจำปี2559 รายงานผลการดำเนินงานทุจริต ประจำปี2559

ประจำปีงบประมาณ 2560    

1.แผนพัฒนาท้องถิ่น

      1.1 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)

      1.2 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

                  >>  ประกาศใช้แผน

                  >>   1  >>   2  > >  3  > >  

                  >>  ส่วนที่ 1 – 3   

    1.3 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2

                  >>  ประกาศใช้แผน   

                 >>  บัญชีโครงการ   1  >   2  >  3  

   1.4 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 3

                   >>  ประกาศใช้แผน  

                   >>  บัญชีโครงการ  1 >  2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 

   1.5 ระบบติดตามประเมินผลแผน ฯ 2560

                 >>  ครั้งที่ 1  >> ครั้งที่ 2 

2.งบประมาณรายจ่ายประจำปี

   2.1 ข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2560

3.แผนการดำเนินงาน

3.1 แผนดำเนินงาน-ปี-60-ฉบับที่-1แผนดำเนินการ-2560-ฉบับที่-1

3.2 แผนดำเนินงาน-ปี-61แผนดำเนินการ-2561

3.3 แผนดำเนินงาน-ปี-61-ฉบับที่-1แผนดำเนินการ-61-ฉบับที่-1

4.แผนอัตรากำลัง

4.1 แผนอัตรากำลัง 61-63

5.แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการ

6.ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

(อยู่ในหมวดหมู่ประกาศ)

7.สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง

8.ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย

8.1 ข้อมูลรายรับรายจ่าย

9.การบริหาร

9.1 สถานะการเงิน

10.รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง

10.1รายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ปี 2560 10.2รายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2560 10.3รายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2560 10.4รายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2560 10.5รายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2560 10.6รายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2560 10.7รายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2560

11.รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

11.1 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

12.รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.

(ไม่มีการตรวจสอบ)

13.รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

13.1รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท

14.ผลสำรวจความพึ่งพอใจของประชาชน

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ

15.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)

 15.1รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำปี พ.ศ. 2560 ปกรายงานผลการดำเนินงานทุจริต ประจำปี2560 รายงานผลการดำเนินงานทุจริต ประจำปี2560

16.อื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ 2561 

1.แผนพัฒนาสามปี   

 

2.แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)     

                  >> ประกาศใช้แผน

                  >> 1   >> 2 >> 3 >>  4     

                 รายละเอียดโครงการ

3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 
4. แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561

                  ประกาศ 2561

                  แผนดำเนินการ 2562

                  แผนดำเนินงาน ปี 61

5. แผนอัตรากำลัง 3  ปี (พ.ศ. 2561-2564)
6. แผนการจัดหาพัสดุ

                แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561

                ประกาศการจัดชื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

                สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

               รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

               สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 8. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปี พ.ศ. 2561

              รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน

              รายงายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

9. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

รายงานการประชุมสภาทั้งหมด

10. แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
11. รายงานการติดตามและประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 1 /รายงานผลการดำเนินงานรอบปี

                    1-ตอนที่-1-61(ดม)

                    2-ตอนที่-2-ชุด1 (ดม)

                    3-ตอนที่-2-ชุด-2-ทั้งหมดตาม-ข้อบัญัติ(ดม)

                     4-ตอนที่-2-ชุด-2-ครั้งที่ 1-61

12. รายงานการติดตาม ครั้งที่ 2 

                ประกาศครั้งที่2

                1-ตอนที่-1-61(ดม)

                2-ตอนที่-2-ชุด1 (ดม)

                3-ตอนที่-2-ชุด-2-ทั้งหมดตาม-ข้อบัญัติ(ดม)

                4-ตอนที่-2-ชุด-2-ครั้งที่-1-2 (รวม)

                5-ตอนที่-2-ชุด-3(ดม)

 

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  พ.ศ. 2562

                  ข้อบัญญัติ 2562

                ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. แผนการดำเนินงานประจำปี 62 

                    ประกาศ 2562

                    แผนดำเนินการ 2562

                    แผนดำเนินงาน ปี 62

3. แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

                    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

4. แผนอัตรากำลัง 3  ปี (พ.ศ. 2561-2564)

5. แผนการจัดหาพัสดุ

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 7. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปี พ.ศ. 2562

 8. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2563

 

1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  พ.ศ. 2563

                  

             ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 

             

3. แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

                    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

4. แผนอัตรากำลัง 3  ปี (พ.ศ. 2561-2564)

5. แผนการจัดหาพัสดุ

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 7. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปี พ.ศ. 2563

 8. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

 

 

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์…ถึงเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีให้ไปยื่นแบบเสียภาษีท้องถิ่น

*ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

*ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม ของทุกปี

*ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายน ของทุกปี

*ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถยื่นแบบและชำระภาษีได้ตลอดทั้งปี

*จดทะเบียนพาณิชย์ สามารถยื่นเอกสารและขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ตลอดทั้งปี

สามารถยื่นแบบและชำระภาษีได้ในวัน เวลา ราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดม ส่วนการคลังฝ่ายจัดเก็บรายได้
โทร.0-4414-8265-6