วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

  วิสัยทัศน์ (Vision)

 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

“พัฒนาคน  พัฒนางาน  เสริมสร้างเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ วิถีเกษตรอินทรีย์”

    ยุทธศาสตร์

          องค์การบริหารส่วนตำบลดม  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ได้มีความตระหนักถึงบทบาทภารกิจตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ตอบสนองต่อความต้องการ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบลดม  อีกทั้งเน้นหลักการบริหารจัดการที่ดี จึงได้ดำเนินตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย

         ยุทธศาสตร์ที่     1    ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

         ยุทธศาสตร์ที่     2    ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

         ยุทธศาสตร์ที่     3    ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว               

         ยุทธศาสตร์ที่     4    ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

         ยุทธศาสตร์ที่     5    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

         ยุทธศาสตร์ที่     6    ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

         ยุทธศาสตร์ที่     7    ด้านพัฒนาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

         ยุทธศาสตร์ที่     8    ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         ยุทธศาสตร์ที่     9    ด้านการบริหารงาน  การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน

    เป้าประสงค์

         1. ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตการผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ  ลดการใช้สารเคมี

         2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

         3. พัฒนาและฟื้นฟูโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

         4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืน

         5. การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ  คนพิการเป็นไปอย่างทั่วถึง

         6. มีแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร การอุปโภคบริโภค

         7. ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

         8. พัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร   การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว  และปลอดภัย

         9. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอทุกครัวเรือนโดยการขยายเขตไฟฟ้า ย้ายเสาไฟฟ้า เพิ่มแรงดันไฟฟ้าเพิ่มไฟส่องทางสาธารณะ

            10. ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย   มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ห่างไกลจากยาเสพติด

         11. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

         12. ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย  และรวดเร็ว

          13. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่  มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ

          14. องค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ร่วมคิด

          ร่วมทำ  ร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างรวดเร็ว

         15. การบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี