รายงานแสดงสถานะทางการเงิน

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562


รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563

———————————————————————–

รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดม (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)