รายงานแสดงสถานะทางการเงิน

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564


———————————————————————–

รายงานการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดม

งบแสดงรายรับ-รายจ่าย

———————————————————

ประกาศ