รายงานแสดงสถานะทางการเงิน

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564


———————————————————————–

รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดม (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

งบแสดงรายรับ-รายจ่าย

———————————————————

ประกาศ