มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน ปี 2555
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ลงมติว่า เห็นชอบมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นถือปฏิบัติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานรับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาประกอบการดำเนินการ จึงกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค ให้คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดทุกข้อ ดังนี้.-

ก. มาตรการในการประหยัดไฟฟ้า
1. เครื่องปรับอากาศ
1. ตั้งเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ
– อาคารสำนักงาน (สำนักงานคณบดีและภาควิชา)
ช่วงเช้า เปิดเวลา 09.00 – 11.30 น.
ช่วงบ่าย เปิดเวลา 13.00 – 16.00 น.
– ห้องเรียน (ผู้ดูแลห้องเรียน) ปิดเครื่องปรับอากาศทันทีหลังจากเลิกใช้งาน
2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ที่ 25-26 องศาเซลเซียส
3. ทำความสะอาดแผ่นกรอง / ไส้กรอง ของเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อย 2 เดือน 1 ครั้ง โดยให้ทำ Check Sheet เพื่อตรวจเช็ค
4. ทำความสะอาดแผงระบายความร้อน ทุก 6 เดือน (แผนระยะกลาง)
ข้อเสนอแนะ : ควรวางแผนเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีประสิทธิภาพ/เก่า (แผนระยะยาว)

2. เครื่องทำน้ำร้อน/เย็น
1. ควรเปิดเครื่องทำน้ำเย็น เวลา 08.00-20.00 น.
2. ตรวจสอบระดับน้ำ ไม่ให้มากหรือน้อยกว่าที่ระดับกำหนด และไม่ใช้น้ำเย็นในการเติมกระติกน้ำร้อน (สำหรับกระติกน้ำร้อน)
3. หมั่นตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ

3.ตู้เย็น
1. ตั้งตู้เย็นห่างฝาผนัง อย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพื่อระบายความร้อน
2. ทำความสะอาดอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
3. หมั่นตรวจเช็คของแช่ในตู้เย็น และควรนำสิ่งของ/อาหาร ที่ไม่จำเป็นออกจากตู้เย็น
4. ไม่ควรนำของร้อนแช่ตู้เย็น และไม่เปิดตู้เย็นไว้เป็นเวลานาน
5. ควรละลายน้ำแข็งที่เกาะภายในตู้เย็น เมื่อน้ำแข็งเกาะเกินมาตรฐาน
6. ควรหมั่นตรวจสอบขอบยางของตู้เย็นว่าขอบยางปิดสนิทหรือไม่

4.ไฟฟ้า/แสงสว่าง
ระบบ
1. เปลี่ยนบัลลาสอิเล็กทรอนิกส์ ปีละ 10% ของจำนวนทั้งหมด
2. ติดตั้งสวิทซ์ 1 สวิทซ์ ปิดทั้งห้อง พร้อมตั้งเวลา (ห้องเรียน)
3. ติดตั้งมิเตอร์ เพื่อวัดค่าพลังงานในแต่ละชั้นสำหรับอาคาร 1 ภายในปีแรก และอาคารอื่นในปีต่อไป
4. จัดทำป้ายแจ้งชั้น/หน่วยงานในลิฟต์และนอกลิฟต์(รณรงค์การเดินขึ้นลงบันได)
5. ปรับแผนผังให้ใช้พื้นที่/โต๊ะทำงานในสำนักงานให้เหมาะสมกับการใช้พลังงาน

คน
1.ตั้งมาตรการปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ภายใน 10 นาที
2.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า อย่างน้อย 3 เดือน ครั้ง
3.ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังเลิกใช้งานตอนเย็น
4.มาตรการปิดปลั๊กไฟชั้นล่างในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทั้ง 3 อาคาร
5.ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกใช้งาน 30 นาที
6.จัดทำห้องตัวอย่างในการประเมินผลในการใช้พลังงานในส่วนสำนักงาน

มาตรการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
1.จัดทำป้ายสติกเกอร์ ขอความร่วมมือนักศึกษา อาจารย์ ในการประหยัดไฟฟ้า (เครื่องปรับอากาศ)
2.ตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา

ข. มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
1. ขับรถไม่เกิน 90 ก.ม./ชม.
– ความเร็วสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้
– ทางธรรมดา 90 กม./ชม.
– ทางด่วน 110 กม./ชม.
– มอเตอร์เวย์ 120 กม./ชม.
2. จอดรถไว้บ้านโดยสารสาธารณะ
3. ไม่ขับก็ดับเครื่อง
4. ทางเดี่ยวกันไป
5. หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน
6. ใช้โทรศัพท์/โทรสารเลี่ยงรถติด
– ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง เช่น ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน
– หากเร่งด่วนก็ใช้วิธีส่งทางโทรสาร
– หากเป็นเอกสารสำคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสาร แล้วส่งพร้อมกัน
– หนังสือเวียนที่ไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่ง E-Mail หรือส่งไปรษณีย์
7. วางแผนก่อนเดินทาง
8. ลมยางต้องพอดี และไส้กรองต้องสะอาด
9. ไม่บรรทุกของเกินจำเป็น
10. ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจำ

ค. มาตรการประหยัดน้ำ
1. ใช้น้ำประปาอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบและรีบแก้ไขเมื่อพบการรั่วซึมให้รีบแจ้งงานกายภาพและสิ่งแวดล้อมทันที
2. ใช้หัวก๊อกน้ำที่มีอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของน้ำ ( ให้เปลี่ยนเมื่อมีการชำรุด )
3. ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน / เปิดน้ำให้แรงแต่พอควร
4. ใช้แก้วน้ำหรือภาชนะรองน้ำ ขณะล้างหน้า ล้างมือ ไม่ควรปล่อยให้น้ำไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้าหรือล้างมือหรือล้างจาน
5. ล้างรถด้วยฟองน้ำและรองน้ำใส่ถังแทนการใช้สายยางฉีดน้ำโดยตรง
6. ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำด้วยสายยาง และเปิด-ปิดให้เป็นเวลา
7. ทำการจดบันทึกปริมาณการใช้น้ำจากมิเตอร์วัดน้ำทุกวัน เพื่อสังเกตความผิดปกติ
8. นำขวดพลาสติกเติมน้ำให้เต็ม นำไปใส่ในถังพักน้ำของชักโครก เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ