ผู้บริหาร

 • ชื่อ :  นางสาวมยุรี สุวรรณราช
 • ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม
 • เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว : 085-479-3252
 • เบอร์ไทรศัพท์หน่วยงาน : 044-060-346
 • ประวัติการศึกษา
   • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีรัฐศาสตร์  บัญฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
   • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัญฑิต สาขารัฐศาสตร์