ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)เร่งดำเนินการกรอกแบบจัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2565 นี้

สามารถทำแบบประเมินได้ที่ : NACC ITA – EIT Login

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดมประกาศรับลงทะเบียนผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์วิธีการตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

2. สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซค์
http://csgcheck.dcy.go.th/


ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่องอัตราภาษีป้าย (ใหม่)


ตามกระทรวงกำหนัดอัตราภาษีป้ายใหม่ พ.ศ. 2563 ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ประเภท 1 อักษรไทยล้วน
(ก) ข้อความเคลื่อนที่ได้ / เปลี่ยนได้ 10 บาท
(ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่ / เปลี่ยนไม่ได้ 5 บาท
ประเภท 2 อักษรไทยปนกับภาษาต่างประเทศ/รูปภาพ / เครื่องหมาย
(ก) ข้อความเคลื่อนที่ได้ / เปลี่ยนได้ 52 บาท
(ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่ / เปลี่ยนไม่ได้ 26 บาท
ประเภท 3 ไม่มีอักษรไทย / อักษรไทยอยู่ต่ำกว่าภาษาต่างประเทศบางส่วน
(ก) ข้อความเคลื่อนที่ได้ / เปลี่ยนได้ 52 บาท
(ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่ / เปลี่ยนไม่ได้ 50 บาท
*อัตรา/500 ตร.ซม.
**ภาษีป้ายคิดเป็นรายปี อัตราภาษีขั้นต่ำ 200 บาท
***เมื่อคำนวณพื้นที่จำนวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
**ติดต่อกองคลัง ฝ่ายรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดม โทร 044-060346