ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)เร่งดำเนินการกรอกแบบจัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2563 นี้

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์วิธีการตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

2. สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซค์
http://csgcheck.dcy.go.th/