ประจำปีงบประมาณ 2565

1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

    • รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565
    • รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
    • รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ 2565
    • รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
    • ประกาศ

2. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

2.1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศแผนดำเนินงาน2565

แผนดำเนินงาน ปี 2565

บัญชีสรุปจำนวนแผนดำเนินงาน ปี2565

2.2 แผนการดำเนินงาน ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศแผนการดำเนินงาน ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการดำเนินงาน ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีสรุปแผนการดำเนินงาน ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

3. แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565 (1)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(2)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(3)

 แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(4)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(5)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(6)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(7)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(8)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(9)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(10)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565 (11)

 แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(12)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(13)

 แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(14)

3.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนห้าปี พ.ศ. 2566-2570 (1)

แผนห้าปี พ.ศ.2566-2570 (2)

แผนห้าปี พ.ศ.2566-2570 (3)

แผนห้าปี พ.ศ.2566-2570 (4)

แผนห้าปี พ.ศ.2566-2570 (5)

4. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2565-2567)

5. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2

7. รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

8. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

9. รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2565-2568

  • รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน

10. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดม

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

  • รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

13.  รายงานการประเมินผลการควบุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคัลงว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏฺิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2565

  • ปค.1
  • ปค.4
  • ปค.5

 14. สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • รายงานข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดม รอบ 6 เดือน
 • รายงานข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดม  รอบ 12 เดือน

15. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

   • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
   • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน

16. รายงานแสดงผลการดำเนินงาน