ประจำปีงบประมาณ 2565

1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

2. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

2.1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศแผนดำเนินงาน2565

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีสรุปจำนวนแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

3. แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดม

3.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ส่วนที่ 1,2,3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565 (1)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(2)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(3)

 แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(4)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(5)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(6)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(7)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(8)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(9)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(10)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565 (11)

 แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(12)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(13)

 แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(14)

3.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่1 พ.ศ. 2563 ของงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 

3.4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 

3.5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  แก้ไข ครั้งที่1 พ.ศ. 2563 ของงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่1 พ.ศ. 2564 ของงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  แก้ไข ครั้งที่2 พ.ศ. 2564 ของงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • 3.8 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนห้าปี พ.ศ. 2566-2570 (1)

แผนห้าปี พ.ศ.2566-2570 (2)

แผนห้าปี พ.ศ.2566-2570 (3)

แผนห้าปี พ.ศ.2566-2570 (4)

แผนห้าปี พ.ศ.2566-2570 (5)

3.9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565

4. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2565-2567)

5. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2

7. รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

8. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

9. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ขยายกรอบระยะเวลาจนถึง พ.ศ. 2565

10. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดม

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

  • รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

13.  รายงานการประเมินผลการควบุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคัลงว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏฺิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2565

  • ปค.1
  • ปค.4
  • ปค.5

 14. สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

16. รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

17. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565

18. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

19. รายงานผลการดำเนินการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

20. แผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)