ประจำปีงบประมาณ 2564

1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

2. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

2.1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศแผนดำเนินงาน64

แผนดำเนินงาน ปี 64

บัญชีสรุปจำนวนแผนดำเนินงาน ปี64

2.2 แผนการดำเนินงาน ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศแผนการดำเนินงาน ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการดำเนินงาน ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีสรุปแผนการดำเนินงาน ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

3. แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565 (1)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(2)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(3)

 แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(4)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(5)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(6)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(7)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(8)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(9)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(10)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565 (11)

 แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(12)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(13)

 แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(14)

3.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนห้าปี พ.ศ. 2566-2570 (1)

แผนห้าปี พ.ศ.2566-2570 (2)

แผนห้าปี พ.ศ.2566-2570 (3)

แผนห้าปี พ.ศ.2566-2570 (4)

แผนห้าปี พ.ศ.2566-2570 (5)

4. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2564)

5. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

7. รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

8. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

9. รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

10. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดม

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

13.  รายงานการประเมินผลการควบุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคัลงว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏฺิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2564

 14. สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

15. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

16. รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

17. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำปีงบประมาณ 2564

18. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

19. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

21. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

22. สรุปผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดม