ประจำปีงบประมาณ 2563

1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 

ประกาศแผนดำเนินงาน63

แผนดำเนินงาน ปี 63

บัญชีสรุปจำนวนแผนดำเนินงาน ปี 63

3. แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565 (1)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(2)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(3)

 แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(4)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(5)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(6)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(7)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(8)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(9)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(10)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565 (11)

 แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(12)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(13)

 แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(14)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่1 พ.ศ. 2563 ของงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  แก้ไข ครั้งที่1 พ.ศ. 2563 ของงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2564)

5. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

7. รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

9. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

10. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำปีงบประมาณ 2563

11. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

12. รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

13. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดม

14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

15.  รายงานการประเมินผลการควบุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคัลงว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏฺิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

 15. สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563

17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

18. การทบทวนปรับปรุงภารกิจ ด้านการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดม

19.สรุปผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดม

20. รายงานผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563