ประจำปีงบประมาณ 2562

1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  พ.ศ. 2562

ข้อบัญญัติ 2562

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. แผนการดำเนินงานประจำปี 62 

ประกาศ 2562

แผนดำเนินการ 2562

แผนดำเนินงาน ปี 62

3. แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565 (1)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(2)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(3)

 แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(4)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(5)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(6)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(7)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(8)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(9)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(10)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565 (11)

 แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(12)

แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(13)

 แผนห้าปี พ.ศ.2561-2565(14)

4. แผนอัตรากำลัง 3 ปี

5. แผนการจัดหาพัสดุปี พ.ศ. 2562

6. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

 7. รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

 8. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

9. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำปีงบประมาณ 2562

–  รายละเอียด

–  ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

10. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

11. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

12. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562

13. รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562

14. รายงานการประเมินผลการควบุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคัลงว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏฺิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

15.ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

16. ข้อบัญญัติ เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2562

17. ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการ