ประจำปีงบประมาณ 2561

1.แผนพัฒนาสามปี
2.แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

>> ประกาศใช้แผน

>> 1   >> 2 >> 3 >>  4

รายละเอียดโครงการ

3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 
4. แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ประกาศ 2561

แผนดำเนินการ 2562

แผนดำเนินงาน ปี 61

5. แผนอัตรากำลัง 3  ปี (พ.ศ. 2561-2564)
6. แผนการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561

 ประกาศการจัดชื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 8. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปี พ.ศ. 2561

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน

รายงายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

9. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

รายงานการประชุมสภาทั้งหมด

10. แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
11. รายงานการติดตามและประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 1 /รายงานผลการดำเนินงานรอบปี

1-ตอนที่-1-61(ดม)

2-ตอนที่-2-ชุด1 (ดม)

3-ตอนที่-2-ชุด-2-ทั้งหมดตาม-ข้อบัญัติ(ดม)

4-ตอนที่-2-ชุด-2-ครั้งที่ 1-61

12. รายงานการติดตาม ครั้งที่ 2 

ประกาศครั้งที่2

1-ตอนที่-1-61(ดม)

2-ตอนที่-2-ชุด1 (ดม)

3-ตอนที่-2-ชุด-2-ทั้งหมดตาม-ข้อบัญัติ(ดม)

4-ตอนที่-2-ชุด-2-ครั้งที่-1-2 (รวม)

5-ตอนที่-2-ชุด-3(ดม)